نشانی: تهران، خیابان استاد مطهری، خیابان فجر (جم سابق)، کوچه نظری، پلاک 4
کدپستی: 48161-15887
تلفن: 88814288
دورنگار: 88841448
پست الکترونیک:
info@paymanonline.com
نقل مطالب فصلنامۀ پیمان تنها پس از هماهنگی با مسئولان فصلنامه، با ذکر کامل منبع (به صورت لینک کامل و ذکر نام مؤلف) و بدون هرگونه دخل و تصرف میسر است.
سرمقاله

رویارویی با تاریخ
مسئلۀ ارمنی نامی است که جهانیان بر ستمی که بر ارمنیان رفته و تظلم تاریخی آنان نهاده اند. ‏تلاش ‏مستمر برای حل مسئله ای که بیش از پانصدسال از عمر آن می گذرد بخشی مهم و در ‏عین حال، ‏دردناک از هویت ملی ارمنیان و زندگی روزمرۀ آنان از سده های گذشته تا به امروز بوده است. سرزمینی که ‏خداوند در چهارراه عبور از شرق به غرب و از استپ های سیبری در ‏شمال به صحراهای خشک ‏بین النهرین در جنوب به قوم ارمن اختصاص داده، از گذشته های دور در ‏روزگار سومری ها، آشوری ها، ‏کلدانیان، مادها، هون ها و پارت ها تا دوران خزرها، رومیان، اعراب، تاتارها، ‏مغولان و ...
منابع اسلامی در باب تعلق قراباغ به ارمنستان
نویسنده: دکتر کارن خانلری

مقدمه
مناقشات اخیر در منطقۀ قراباغ، بار دیگر بحث تاریخی تملک این منطقه را مطرح کرد. آنچه در تاریخ معاصر در این باره مسلم است آن است که در اوایل دهۀ 1920م حکومت تازه ‏تأسیس شوروی در راستای سیاست شرق خود و برای جلب اعتماد جنبش ملی مصطفی کمال در ‏عثمانی، مناطقی از سرزمین ارمنستان را با عناوین منطقۀ خودمختار و جمهوری خودمختار ‏تحت قیمومیت جمهوری شوروی سوسیالیستی آذربایجانی قرار داد. بدین ترتیب، دولت بلشویکی ‏‏منطقۀ خودمختار قراباغ کوهستانی و جمهوری خودمختار نخجوان را، بدون ...
نژادكشی یا نسل كشی؟
نویسنده: ادوارد هاروتونیان

نژادكشی ـ یا به اصطلاح برخی نشریات و منابع، نسل كشی ـ به جنایتی اطلاق می شود كه هدف آن از بین بردن گروه های ملی، قومی، دینی، اجتماعی، ... است. اینكه كدام یك از این دو واژۀ نوساز می تواند معرف درست جنایت های عظیمی باشد كه در قرن گذشته جهان شاهد و ‏ناظر آنها بوده و دامنۀ آنها به قرن حاضر نیز كشیده شده، مطلبی است كه در این نوشتار مورد نظر است. ‏
نژادكشی معادل فارسی لغت ژنوسید[1] فرانسوی و جنوساید[2] انگلیسی است که عیناً یا از طریق معادل سازی به زبان های ...
تابلوهای راهنما در ترکیه چه چیزی را در مورد آثار تاریخی ارمنستان غربی پنهان می کنند
نویسنده: رافی کورتوشیان
مترجم: شاهن هوسپیان

پس از پایان دو جنگ جهانی، داشتن هویت، تاریخ و فرهنگ کهن برای بسیاری از ملت ها و کشورها اهمیت خاصی یافت؛ ‏به ویژه کشورهایی که توسط دولت های قدرتمند وقت، در نیمۀ اول قرن بیستم به وجود آمدند و یا کشورهایی که قرن ها با استفاده ‏از تمدن ملت های تحت سلطه به حیات خود ادامه داده اند و هیچ سهمی در فرهنگ و هنر بشری نداشتند. این کشورها ‏برای نشان دادن ریشه های عمیق تاریخی و فرهنگی خود و سهم خواهی از تمدن بشری تلاش می کنند تا با سرقت تاریخ...
به مناسبت انتشار کتاب پچپچه نامه
نویسنده: گریگور قضاریان

ارمنیان رومانی، هزار سال تاریخ[1]
رومانی، همانند بیشتر کشورهای اروپایی، تقریباً تا اواسط قرن نوزدهم از شاهزاده نشینهای مستقلی تشکیـل شده بود. ‏شاهزاده نشین های بزرگ رومانـی عبارت بودنـد از: شاهزاده نشین والاچیا،[2] مولداوی[3] و ترانسیلوانیا[4].‏
ارمنیان در رومانی، سابقۀ تاریخی هزار ساله، پررونق و تأثیرگذاری دارند و از این نظر نسبت به ارمنیان ساکن در سایر کشورهای اروپایی پیشگام هستند.‏
سکونت ارمنیان در رومانی و کشورهای همسایه، بیشتر به دلیل وقایع ناگواری است که در ...
نقش آلمان در نژادکشی ارمنیان
نویسنده: ایساک یونانسیان

بیش از دو دهه است که بحث در خصوص نقش آلمان در نژادکشی ارمنیان و مسئولیت این کشور درقبال وقایع سال های 1915ـ 1918م،که آن کشور درگیر جنگ جهانی اول بود، ادامه دارد. طبق نوشته های ‏مورخان و دیپلمات های آلمانی شاغل در امپراتوری عثمانی، شکی باقی نمی ماند که بسیاری از نظامیان و سیاست مداران ‏آلمانی، از متحد عثمانی خود در زمان جنگ جهانی اول، حمایت بیچون و چرا کرده اند، در برخی موارد از نابودی ‏ارمنیها استقبال و در برخی موارد نیز منتقدان را به سکوت واداشته اند. آلمان در سازماندهی و نابودی ‏ملت ارمنی اغلب نقشی مخفی و گاهی...
ایـران و نژادکـشی ارمنیــان
نویسنده: ایساک یونانسیان

آگاهی جامعۀ ایرانی از رویدادهای اوایل قرن بیستم در ارمنستان غربی که تحت سلطۀ امپراتوری ‏عثمانی به وقوع پیوست و منجر به نژادکشی ارمنیان شد، مرهون نوشته ها و گزارش های ‏روشنفکران، مورخان و شاهدان عینی ایرانی است که از این وقایع بر جای مانده است. البته، دلیل دیگر ‏آشنا بودن ایرانیان با غم بزرگ ارمنیان همجواری و همسایگی با کشور ترکیه است؛ زیرا ایران یکی از ‏اولین کشورهایی بود که با آغوش باز پذیرای بازماندگان نژادکشی ارمنیان شد. در این مقاله سعی ‏شده است تا ضمن پرداختن به این نوشته ها و گزارش ها و سیاست جمهوری اسلامی ایران در قبال نژادکشی ارمنیان، ...
روزی روزگاری در شرق چند ملیتی
نویسنده: حمید دباشی
مترجم: روبرت مارکاریان

سه بوسۀ کبرا، اثر ز. ت. بالیان[3] ‎رمانی جدید دربارۀ تاجر ارمنی قرن نوزدهم که یادآور هویت چند ملیتی فرهنگ های ما‏ست‏
در شهر اهواز در جنوب ایران، در بخش قدیمی شهر، جایی که مـن در آن زاده شـدم و رشد کـردم، کلیسای کوچـک ارمنـی و مدرسـۀ مجـاور آن و ‏همچنین جامـعۀ ارمنیـان ساکـن در آن محلـه درهم تنیده شـده بودند. کلـیسا در خیابان ‏‏اردشیر، میان دو کوچه ـ که بعدها 24 متری و 30 متری نام گرفتند ـ در مجاورت ...
شروعی بر پایان کشتار درمانی
نویسنده: دکتر امیرحسین نوربخش

یورگن هابرماس،[2] فیلسوف معاصر آلمانی، همـیشه عبـارت «قـرن کوتـاه بیستـم» را برای توصیف دوره ای تاریخی به کار می برد کـه ‏به اعتقـاد خیـلی ها سرعـت پیشرفـت تکنولوژی در آن سبـب پدید آمـدن موج های جـدیـدی در تفـکر و زندگـی روزمـرة مـردم جهـان شد. ‏بروز احـساسـات و عقایـد جدیـد ملی گرایانه (ناسیونالیستی) و نیز جهان وطنی (انترناسیونالیستی) موجب فوران ناگهانی ملت های ‏نوظهور و یا ملل کهنی شد که قصد احیای آرمانشهر تخیلی و وسوسه برانگیز خود را داشتند تا به مدد آن، دولت ـ ملت های مدرنی را بنیان نهند. فروپاشی امپراتوری ها سبب شد تا حرکت تاریخ هر ...
میساک مانوشیان شاعر و روزنامه نگار آزاده و مبارز
نویسنده: دکتر قوام الدین رضوی زاده

زاده شدن
برنیزۀ تاریک
همچون میلاد گشادۀ زخمی.‏
سفر یگانۀ فرصت را
‏ سراسر
در سلسله پیمودن.‏
بر شعلۀ خویش
‏ سوختن
تا جرقۀ واپسین،
بر شعلۀ خرمنی
که ...
تـاکستـان هـای انگــور
نویسنده: آرپی مانوکیان

امپراتوری عثمانی در سال های پایانی سدۀ هجدهم مشغول نبرد با روسیه بود. این جنگ، که تا 1807م طول کشید، برای مدتی ‏مقامات و کارگزاران حکومت مرکزی عثمانی را از رسیدگی به امور داخلی کشور باز داشت. پیامد این بی اعتنایی شکل گیری و وقوع برخوردها و درگیری های محلی ‏در برخی از مناطق این امپراتوری بود.‏
‏ بر طبق تقسیمات و ساختار کشوری حکومت عثمانی، در اواخر سدۀ هجدهم میلادی، ناحیۀ ارمنی نشین زیتون و برخی از آبادی های کوچک اطراف آن منطقه ای نیمه مختار با مرکزیت قصبۀ بزرگی به ‏همین نام در محدودۀ پاشانشین ماراش بود[1] که در تپه های اطراف آن بناهای زیادی ...
نگاهی به معماری صخره ای اورارتویی در اسـلام تپـۀ میانـدوآب آذربایجان غـربی
نویسنده: بهروز خان محمدی

جایگاه جغرافیایی‏
اسلام تپه نام روستایی است از توابع بخش مرکزی شهرستان میاندوآب در استان آذربایجان‎ ‎غربی که در حدود 25 ‏کیلومتری شمال غرب شهر میاندوآب، در مسیر جادۀ ملکان، در طول و عرض جغرافیایی ً50 َ02°37 و ً50 َ00°46 واقع ‏شده است (نقشۀ 1و2).
این روستا، که به شاه تپه نیز معروف است، با حدود 140 خانوار هفتصد نفر جمعیت دارد و در دشتی ‏سرسبز ـ که اطراف آن پوشیده از باغ های سیب و انگور و مزارع کشاورزی است ـ واقع شده است. تپه ای منفرد، صخره ای و ...
‏نگاهی به فعالیت های هیئت برگزارکنندۀ مراسم یادبود صدمین سالگرد نژادكشی ارمنیان در تهران
نویسنده: ادوارد هاروتونیان

24 آوریل روز یادبود نژادكشی ارمنیان در تركیۀ عثمانی است، روزی كه ارمنیان سراسر جهان، از هر مقام و مسلك، با برگزاری آیین های ویژه در کلیساها، گردهمایی ها و راهپیمایی ها یاد شهیدان و قربانیان بی مزار این فاجعۀ عظیم انسانی را گرامی می دارند و با ‏محكوم كردن عاملان نژادكشی و پیروان کنونی آنان، فریاد اعتراض خود را به گوش جهانیان می رسانند.‏
سال 2015م (1394ش)، صدمین سالگرد فاجعۀ نژادكشی ارمنیان بود. به همین مناسبت در سراسر جهان، حتی ...
مراسم یادبود صد و یکمین سالگرد نـژادکـشی ارمنیـان
نویسنده: گروه مطالعات سیاسی مؤسسۀ ترجمه و تحقیق هور

چهارشنبه، مورخ 27 اردیبهشت 1395ش، مراسم صد و یکمین سالگرد نژادکشی ارمنیان با عنوان«نژادکشی و ‏افراطی گری از ارمنستان تا سوریه» به همت مؤسسۀ ترجمه و تحقیق هور و با حضور جمع کثیری از ایرانیان فارسی زبان در سالن اجتماعات باشگاه فرهنگی ـ ورزشی آرارات تهران برگزار شد.‏
در این مراسم، علاوه بر جمع کثیری از اندیشمندان، مورخان، فعالان سیاسی و اجتماعی؛ آرتاشس تومانیان، سفیر ‏جمهوری ارمنستان در ایران؛ روبرت بگلریان، نمایندۀ ارمنیان اصفهان و جنوب کشور در مجلس شورای اسلامی؛ ...
مراسم رونمایی کتاب خنجـری در این بـاغ
نویسنده: آرپی مانوکیان

سرانجام عصر روز 10 خرداد ماه 1395ش و زمان برگزاری مراسم رونمایی کتاب خنجری در این باغ فرا ‏رسید. از مدت ها پیش مقدمات اجرای این مراسم، که پیشنهاد آن از سوی فصلنامۀ فرهنگی پیمان مطرح شده بود، آغاز ‏شد و طی جلسات متعددی چگونگی اجرا و تشریفات و آدابی که لازمۀ به جا آوردن برنامۀ ادبی مطلوبی است مورد ‏بحث و تبادل نظر دست اندرکاران پیمان و اعضای هیئت مدیرۀ مؤسسۀ خدمات ترجمه و تحقیق هور قرار گرفت.‏
هیئت برگزار کنندۀ مراسم، که مسئولیت فراهم آوردن امکانات و تدارک این مراسم را به عهده داشت، با دقت ...
جشنوارۀ موسیقی ‎عدالت و صلح پایدار
نویسنده: روابط عمومی مؤسسۀ ترجمه و تحقیق هور

جشنوارۀ موسیقی ‏‎‎عدالت و صلح پایدار به مناسبت صد و یکمین سالگرد نژادکشی ‏ارمنیان در 27 خرداد، با معرفی نفرات برتر به کار خود پایان داد. این مراسم، که با همت ‏مؤسسۀ خدمات ترجمه و تحقیق هور در باشگاه فرهنگی آرارات برگزار شد، تعداد زیادی از ‏اساتید، هنرمندان و علاقمندان به موسیقی را دور هم جمع کرد.‏
پس از پخش سرود جمهوری اسلامی ایران، سخن آغازین جشنواره توسط آقای آرگین آرستاکس یانس، مجری برنامه، قرائت شد. در بخشهایی ‏از این سخن با اشاره به پایداری...نقل مطالب فصلنامۀ پیمان تنها پس از هماهنگی با مسئولان فصلنامه، با ذکر کامل منبع (به صورت لینک کامل و ذکر نام مؤلف) و بدون هرگونه دخل و تصرف میسر است.
Copyright © 2008-2014 Payman Cultural Quarterly Journal | Design and Developed by Narek Hartunian & Narbeh Bedrosian
تعداد بازدید: 6763