نشانی: تهران، خیابان استاد مطهری، خیابان فجر (جم سابق)، کوچه نظری، پلاک 4
کدپستی: 48161-15887
تلفن: 88814288
دورنگار: 88841448
پست الکترونیک:
info@paymanonline.com
نقل مطالب فصلنامۀ پیمان تنها پس از هماهنگی با مسئولان فصلنامه، با ذکر کامل منبع (به صورت لینک کامل و ذکر نام مؤلف) و بدون هرگونه دخل و تصرف میسر است.

ســرمقــاله


در پاييز ‏1381‏ش، هنگام نوشتن سر مقالة يکي از نخستين شماره  هاي پيمان، ناخودآگاه يادي هم کرديم از آرش کمانگير و هايک ناهاپت، اسطوره  هاي دير آشناي دو قوم پارس و ارمن، که در ‏تشابهي مثال زدني هريک به رسم روزگار خود تير در کمان کردند و کمر همت به ترسيم و تحکيم مرزهاي دو تمدن   ايران و ‏ارمنستان بستند.‏

در آن روزها، به گذشتة در هم تنيدة دو قوم دل بسته و قدم در راه شناخت سازندگان تاريخ آنها نهاده بوديم تا آمادة امري خطير شويم: ‏شناساندن فرهنگ و تاريخ هر يک از اين دو قوم  به ديگري و ارتقاي سطح همکاري  هاي فرهنگ  ساز فرهيختگان ايراني و ارمني.‏

در آن آغاز، نگران بوديم که مبادا در راه نيل به اهداف فصلنامه و جست و جو در مشترکات فرهنگي دو قوم تنها بمانيم، برخوردي يک جانبه و يک بعدي و تنها از نگاه و قلم فرهيختگان و نويسندگان ارمني داشته باشيم، گام  هايي را که در اين مسير مي  پيماييم هدف قرار دهيم و در نهايت اصل هدف ‏را به فراموشي سپاريم.‏

اما باور دست  اندرکاران فصلنامه به هدف نهايي و پافشاري هيئت تحريريه براي نيل به آن سبب شد تا گروه ‏نويسندگان فصلنامه به ارتقاي هرچه بيشتر کيفيت مطالب آن همت گمارند و بدين ترتيب، گام به گام امکان جلب همکاري هرچه بيشتر فرهيختگان ‏فارسي  زبان را نيز فراهم آورند.‏

تدوين و انتشار شماره  هايي با مطالب متنوع و پربار و مرتبط با فرهنگ و تمدن دو قوم در کنار ويژه  نامه  ها سبب گسترش همکاري  هاي دانش  پژوهان و انديشمندان فارسي  زبان و ارمني  زبان شد تا جايي که بيش از ‏نيمي از مطالب اين شماره به قلم فرهيختگان فارسي  زبان است و به تازگي نيز، افتخار همکاري با يکي از دانش  پژوهان فارسي  زبان را، به منزلة عضو ثابت هيئت تحريريه به دست آورده  ايم.‏

مجموعة مقالات هماهنگ و همسوي نويسندگان ارمني  زبان و فارسي  زبان در خصوص آرامستان  هاي ارمنيان در ‏رشت و خمين و آرامگاه  هاي پادشاهان اشکاني در سرزمين ارمنستان، که حاوي اطلاعات ارزشمند باستان  شناختي، انسان  شناختي و جامعه  شناختي است؛ گزارش پژوهشگري فارسي  زبان در خصوص معماري سنتي ارمنيان ايران و تأثير ‏شيوة زندگي و تعاملات فرهنگي ـ اجتماعي جلفانشينان در معماري اصفهان؛ مقاله  اي در خصوص تأثير هنر ميناس، ‏نقاش ارمني، بر هنر ايراني؛ نوشته  اي تحليلي در مورد يکي از آثار ارزشمند آوديس آهارونيان، نويسندة شهير ارمني؛ نگاهي به ‏معماري و نقش  هاي ديواري کليساهاي خوي و سلماس؛ تحقيقي دربارة دياسپوراي ارمني در سرزمين مصر؛ و نقد و بررسي ‏دو کتاب ارزشمند به قلم پژوهشگران فرهيختة فارسي  زبان در اين شماره نمونه  هايي از اين همکاري و مناديان خوش  يمن همان همگامي مطلوب و ‏همکاري فرهنگي ميان فرهيختگان دو قوم هستند که از آغاز راه به دنبال آن بوديم.‏

با توجه به گستردگي فرهنگ دو قوم و فصل  هاي مشترک آن بر اين باوريم که کنکاش در آنها ـ با نيت تبلور ‏اشتراکات، شناخت بهتر از يکديگر و بهره  وري از فضاي احترام متقابل ـ تنها با همکاري جمعي ايرانيان ‏فارسي  زبان و ارمني  زبان ممکن خواهد بود. از اين رو، هيئت تحريرية فصلنامه اين مجال را مغتنم مي  شمارد تا از همة ‏ فارسي  زبانان صاحب  قلم براي مشارکت در گسترش و استحکام هرچه بيشتر روابط فرهنگي دو قوم دعوت به عمل ‏آورد.‏

    
نقل مطالب فصلنامۀ پیمان تنها پس از هماهنگی با مسئولان فصلنامه، با ذکر کامل منبع (به صورت لینک کامل و ذکر نام مؤلف) و بدون هرگونه دخل و تصرف میسر است.
Copyright © 2008-2014 Payman Cultural Quarterly Journal | Design and Developed by Narek Hartunian & Narbeh Bedrosian
تعداد بازدید: 4809