نشانی: تهران، خیابان استاد مطهری، خیابان فجر (جم سابق)، کوچه نظری، پلاک 4
کدپستی: 48161-15887
تلفن: 88814288
دورنگار: 88841448
پست الکترونیک:
info@paymanonline.com
نقل مطالب فصلنامۀ پیمان تنها پس از هماهنگی با مسئولان فصلنامه، با ذکر کامل منبع (به صورت لینک کامل و ذکر نام مؤلف) و بدون هرگونه دخل و تصرف میسر است.

راه دشواری که پیمان پیمود

نویسنده: دکتر قوام الدین رضوی زاده

پیمان، چه نام زیبا و پر معنایی! چه واژۀ کهن و ژرفی! واژه  ای که در هر دو زبان ارمنی و فارسی از گذشته ای دور ‏خبر می دهد و به راستی که پدیدآورندگان پیمان در بیست سال پیش با آگاهی و بینشی ژرف این نام را ‏برگزیده اند، فصلنامه  ای که از همان آغاز می خواهد با خوانندگان خود پیمانی بندد. ‏

‏ در مهریشت، بخشی از نامۀ مینوی اشو زرتشت و کهن  ترین سرود و متن به جای مانده از ایرانیان، اهورا مزدا به ‏اسپیتمان زرتشت چنین می  گوید:‏

«‏ ای اسپیتمان!...‏

‏ مبادا که پیمان بشکنی: نه آن پیمان که با یک دُروَند بسته ای و نه آن پیمان که با یک اَشَوَن بسته ای؛ چه ‏پیمان با هر دوان درست است؛ خواه دُروَند، خواه اَشَوَن».[1]

‏ و در جای دیگر از همین یشت می  سراید:‏

‏« ای تواناتر!‏

‏ به پایداری پیمانی که بسته شد، ما را کامیابی بخش. آنچه را که از تو خواستاریم، به ما ارزانی دار...‏ ‏».[2]

وپیمان از بیست سال پیش، که در زندگی فرهنگی سرزمینمان پدیدار شده، تا کنون نه تنها پیمان شکنی نکرده، ‏بلکه به پایداری همان پیمانی که در آغاز بسته، کامیاب شده و به بسیاری از خواست  هایش رسیده است. ‏

‏ در مقطعی از زمان که جشن  های ولادت مهرو مسیح (ع)، پیامبر صلح، مهربانی، دوستی و پیمان برگزار می  ‏شود، بار دیگر پیمان با به یاد آوردن پیمانی که در آغاز بسته است، به مرور کارنامۀ ده سالۀ دوم خود می  پردازد. به ‏راستیپیمان در راه دشواری که در بیست سال زندگی خود پیموده از بهبودی کمی و کیفی برخوردار شده است، ‏این را هر خوانندۀ بی  طرفی گواه است. بهبود کمّی، زیرا حجم و تعداد مقاله  های فصلنامه هر بار بیشتر شده است. ‏و بهبود کیفی، زیرا مقاله  ها به مرور تخصصی  تر و ژرف  تر شده است. در این میان، نیاز کسانی که دربارۀ تاریخ، ‏فرهنگ، ادبیات، معماری و .... ملت ارمن تحقیق می  کنند و نیز نیاز پژوهشگرانی که در جست و جوی اشتراکات ‏فرهنگی دو ملت ایران و ارمن هستند، ما را برآن داشت که به تنظیم فهرستی موضوعی از مقاله  های پیمان پردازیم. ‏این فهرست، نخست ده سالۀ دوم انتشار پیمان را در برمی  گیرد و پس از آن به ده سالۀ نخست خواهیم پرداخت. ‏علت آن است که تنظیم فهرست ده سالۀ نخست، یک بار صورت گرفته و در شمارۀ 37 (پاییز 1385) به چاپ ‏رسیده است. اما افزایش تدریجی تنوع مقاله  ها به ویژه در سال  های بعد، تنظیم دوبارۀ فهرست ده سالۀ نخست را ‏می  طلبد. در این میان لازم است از تلاش  های سرکار خانم النا ماسحیان که فهرست ده سالۀ نخست مقاله  های ‏پیمان را تنظیم و در شمارۀ 37 به چاپ رسانده  اند صمیمانه سپاسگزاری کنیم.‏

‏ فهرست موضوعی مقاله  های ده سالۀ دوم پیمان به ترتیب حروف الفبای سرفصل  ها تنظیم شده است و ‏پژوهشگر به راحتی می  تواند موضوع مورد نظر خود و شمارۀ آن را در فهرست سرفصل مقاله های پیمان بیابد و ‏سپس، به جدول موضوعی با همان شماره مراجعه کند. امید است که این فهرست رهگشای گسترش کمّی و کیفی ‏پایگاه دادۀ تارنمای پیمان شده و گامی در جهت گسترش روابط فرهنگی دو ملت باشد.‏

‏ در تنظیم این فهرست باید به چند نکته اشاره کرد. نخست مقاله  ها به دقت بررسی و نقاط اشتراک آنها در ‏نظر گرفته شد. این نقاط اشتراک موجب شد که مقاله  ای گاه در جدول  های مربوط به دو سرفصل یا حتی بیشتر ‏جای گیرد. برخی ازسرفصل  ها و در نتیجه جدول مربوط به آنها پر بسامدند. پر بسامدترین سرفصل  ها و در ‏نتیجه جدول مربوط به آنها شامل نژادپرستی و نژاد کشی، مسئلۀ ارمنی و نگاهی به تاریخ می  شود. این بسیار ‏طبیعی است. کسانی که با تاریخ ملت ارمن و مسئلۀ ارمنیان آشنایی دارند به خوبی می  دانند که واقعۀ نژادکشی ‏نقطۀ عطفی در تاریخ این ملت است. نه  بدان علت که تاریخ و فرهنگ ارمنیان پیش از این واقعه از اهمیت کمتری ‏برخوردار است بلکه بدان دلیل که این واقعۀ دردناک موجب آوارگی و پراکندگی یک ملت در سراسر جهان شده ‏است. بی  جهت نیست که در جمهوری ارمنستان، وزراتی به نام وزارت دیاسپورا وجود دارد. حضور بیش از ده میلیون ‏ارمنی بیرون از سرزمین اجدادی خود، نتیجۀ شوم آن واقعه است. مسئلۀ ارمنی نیز از 1894م تا کنون نه تنها حل ‏نشده، بلکه ابعاد پیچیده  تری به خود گرفته است و این هر دو عنوان جایگاه ویژه  ای در تاریخ ملت ارمن دارد. ‏

‏ نکتۀ دیگری که باید مورد نظر قرار گیرد آن است که این فهرست و جدول  های مربوط به آن برای راهنمایی ‏خوانندگان و پژوهشگران است نه چهارچوبی که هیئت تحریریه و تنظیم  کنندگان فصلنامه را در قید و بند قرار ‏دهد. تردیدی نیست که اگر مقاله  ای از نظر محتوا با خط  مشی فصلنامه همخوانی داشته و قابل چاپ باشد اما ‏موضوع آن احتمالاً منطبق بریکی از سرفصل  ها نباشد، خود می تواند سرفصل تازه  ای را در عنوان  ها بگشاید. ‏ضمناً این  گونه مقاله  ها تا باز شدن سرفصلی تازه در فهرست موضوعی، در فهرست هر شماره صرفاً با عنوان مقاله ‏معرفی خواهند شد. اما در مورد مقاله  هایی که محتوای آنها با یک یا احیاناً چند سرفصل همخوانی دارد، می  توان بدین  گونه عمل نمود که مقاله را تحت عنوان سرفصلی که بر دیگر سرفصل  ها ارجح است در فهرست فصلنامه ‏آورده و همخوانی آن را با دیگر سرفصل  ها، هنگام تکمیل جدول  ها یا پایگاه دادۀ تارنمای فصلنامه منظور نمود. از ‏هم اکنون نیز این نکته را گوشزد می  کنیم که فهرست موضوعی باید هر چند سال یک بار بازبینی شود. ‏

‏ در همۀ مراحل این کار تحقیقی نهایت دقت و شرط امانت رعایت شد، با این حال به مصداق آن ضرب المثل ‏لاتینی که ‏Humanumesterrare[3] ‏ باز هم کار می  تواند کمبودهایی داشته باشد. ‏

‏ در تنظیم این فهرست از راهنمایی  های ارزندۀ دوست و همکار ارجمند و پیش  کسوتم، مهندس ادوارد ‏هاروتونیان، بسیار بهره برده  ام. لازم می  دانم مراتب سپاس خود را به حضور ایشان به جای آورم. همچنین از سرکار خانم استینه جان  درمیان، که جدول  های سادۀ مرا به جدول  های کنونی تبدیل و تنظیم کرده  اند، صمیمانه سپاسگزاری می  کنم. خوانندگان خود در‏خواهند یافت که این فهرست، کارنامۀ ده سالۀ دوم فصلنامه  ای است که با خوانندگان خود پیمانی بسته است که ‏ناگسستنی است. ‏

 

فهرست سرفصل مقاله  های فصلنامۀ پیمان به ترتیب حروف الفبا

‏1.‏ آرامستان  ها

‏2.‏ آموزش و پرورش

‏3.‏ ادبیات

‏4.‏ ادبیات تطبیقی

‏5.‏ اساطیر

‏6.‏ انهدام فرهنگی

‏7.‏ ایران  شناسی

‏8.‏ باستان  شناسی

‏9.‏ باورهای دینی

‏10.‏ بزرگداشت

‏11.‏ بنیادها

‏12.‏ بنیادهای کلیسای ارمنی

‏13.‏ پان  ترکیسم

‏14.‏ پزشکی

‏15.‏ تئاتر

‏16.‏ تاریخ اجتماعی

‏17.‏ تاریخ شفاهی

‏18.‏ تاریخ  نگاری

‏19.‏ تاریخچۀ کتاب و کتابخانه

‏20.‏ جامعه  شناسی

‏21.‏ جریان  های فکری کلیسای ارمنی

‏22.‏ جواهرسازی

‏23.‏ چهره  ها

‏24.‏ حقوق اجتماعی، حقوق بین  الملل، قانون و قانون  گذاری

‏25.‏ خاطرات

‏26.‏ دیدگاه  ها

‏27.‏ روزنامه  نگاری و تاریخچۀ روزنامه  نگاری

‏28.‏ رویدادها و گزارش  ها

‏29.‏ زبان  شناسی

‏30.‏ سخنرانی  ها

‏31.‏ سکه  شناسی

‏32.‏ سینما

‏33.‏ صنعت چاپ

‏34.‏ طراحی لباس

‏35.‏ فرش بافی

‏36.‏ فرهنگ و هنر

‏37.‏ فرهنگ و هویت فرهنگی

‏38.‏ فعالیت  های اجتماعی

‏39.‏ کتاب  شناسی

‏40.‏ گاه  شماری

‏41.‏ گردشگری

‏42.‏ گفت و گو

‏43.‏ مجسمه  سازی

‏44.‏ مردم  شناسی و فولکلور

‏45.‏ مسئلۀ ارمنی

‏46.‏ معرفی و نقد کتاب

‏47.‏ معماری

‏48.‏ مناسبات و اشتراکات فرهنگی

‏49.‏ موسیقی

‏50.‏ مهاجرنشین  ها

‏51.‏ میراث فرهنگی

‏52.‏ نامه  ها و پیام  ها

‏53.‏ نژادپرستی و نژادکشی

‏54.‏ نظریه  های سیاسی اجتماعی

‏55.‏ نقاشی و خطاطی

‏56.‏ نگاهی به تاریخ

‏57.‏ یادنامه  ها

 

 

 

 

 

جدول  بندی فهرست موضوعی مقاله  های پیمان به ترتیب حروف الفباء

1. آرامستان  ها

 

فصل/ سال

شماره پیمان

نویسنده/ مترجم

عنوان مقاله

پاییز/  1386 

41

نادره شجاع دل

معرفی گورستان  های ارمنیان استان آذربایجان غربی

تابستان/  1394

72

ادوارد هوسپیان

قبرستان ارمنیان رشت

تابستان/  1394

72

دکتر علی نوراللهی؛

 غلام شیرزاد

معرفی و تحلیل گورستان  های ارمنیان شهرستان خمین

تابستان/  1395 

76

دکتر علی نوراللهی؛

سارا علی لو

قومباستان‌شناختی گورنگارههای ارمنیان شرق زاگرس مرکزی

 

 

2. آموزش و پرورش

 

فصل/ سال

شماره پیمان

نویسنده/ مترجم

عنوان مقاله

تابستان/  1386

40

سدا دیلانچیان، ریما سیمونیان، میگانوش ترمارتیروسیان، کارین تر مارتیروسیان

مدارس ارمنیان جلفای اصفهان

بهار/ 1389

51

آنوشیک ملکیان

کودکستانها در ارمنستان غربی

بهار/ 1390

55

هاسمیک خاچاطوریان

آموزش و هنر در ارمنستان غربی

بهار/ 1391

59

دکتر حسین احمدی

بررسی کتاب  های درسی جمهوری آذربایجان

زمستان/  1391

62

آیرینا نوراویان /  روبینا گالستیان

کودکستان البیس فراهیان 70 ساله شد

پاییز/ 1392

65

ادوارد هاروتونیان

نخست  نامه، نخستین کتاب درسی زبان فارسی برای نوآموزان دورۀ ابتدایی

زمستان/  1392

66

مسئولان مرکز توان بخشی آگونک

مرکز توان بخشی آگونک

زمستان/  1392

66

آرا اوانسیان

از مدرسۀ هایگازیان تا دبیرستان پسرانۀ

کوشش ـ داویدیان و دخترانۀ کوشش ـ مریم

زمستان/  1392

66

آرا اوانسیان

 آمادگی و دبستان واچه هوسپیان

زمستان/  1394

74

 نایری شاهمورادیان

مختصری بر تاریخچۀ مدارس ارمنیان تبریز

زمستان/  1394

74

مترجم: آرا اوانسیان

تاریخچۀ بنیانگذاری دبیرستان مرکزی

خلیفهگری ارامنۀ آذربایجان

 

3. ادبیات

 

فصل/ سال

شماره پیمان

نویسنده/ مترجم

عنوان مقاله

زمستان/  1385‏

38

ادوارد هاروتونیان

آوتیک ایساهاکیان

بهار/ 1386‏

39

دکتر قمر آریان (متن سخنرانی)

مسیحیت در شعر فارسی

بهار/ 1386‏

39

حمید ودادی

خاچیک خاچر و حال و هوایی به پسند کلاغها

بهار/ 1386‏

39

خاچیک خاچر

قتل عمد

بهار/ 1386‏

39

واراند / سونا خواجه سری

قربانی راه حق

تابستان/  1386‏

40

هرایر شانظریان

زبان و ادبیات ارمنی در دانشگاه اصفهان

تابستان/  1386‏

40

آزاد ماتیان

ادبیات عاشقهای ارمنی اصفهان

پاییز/  1386‏

41

آنوشیک ملکی

خدمتگزار راستین فرهنگ و ادب

پاییز/  1386‏

41

 

شب ادبیات ارمنی

پاییز/  1386‏

41

میشا هایراپتیان

اشارهای به تاریخ ادبیات ارمنی از آغاز تا

سدۀ نوزدهم میلادی

پاییز/  1386‏

41

آزاد ماتیان (متن سخنرانی)

نگاهی به ادبیات جدید ارمنی

پاییز/  1386‏

41

روبرت مارکاریان (متن سخنرانی)

تبادلات ادبی ارمنیان و ایرانیان

پاییز/  1386‏

41

رافی آراکلیانس

گریگور ظهراب و فصلی نوین در ادبیات ارمنی

پاییز/  1386‏

41

گریگور ظهراب / رافی آراکلیانس

ضمان

زمستان/  1386‏

42

وارتگس پطروسیان/ ورژیک محمودی

انگارههای ارمنی

بهار/ 1387‏

43

یلدا/ آرپی مانوکیان

او یک ارمنی بود

بهار/ 1387‏

43

فِتحیه چِتین/ ادوارد هاروتونیان

سفر مرگ

بهار/ 1387‏

43

غلامرضا کیانی

خاکستر روشن

پاییز/  1387‏

45

آزاد ماتیان

بارویر سواک، شاعر ناقوسهای خاموشیناپذیر

پاییز/  1387‏

45

بارویر سواک / آزاد ماتیان

گلچینی از اندیشههای بارویر سواک دربارۀ  شعر و شاعری

پاییز/  1387‏

45

بارویر سواک / آزاد ماتیان؛ شاپور علی نژاد

چند قطعه از اشعار بارویر سواک

پاییز/  1387‏

45

خاچیک خاچر

زاهراد

پاییز/  1387‏

45

علی باباچاهی

وانمود کردن به دوست نداشتنت سخت است

پاییز/  1387‏

45

زاهراد / خاچیک خاچر

چند قطعه از اشعار زاهراد

زمستان/  1387‏

46

ژیلبرت مشکنبریانس

زنان در حماسههای ساسونتسی داویت و شاهنامه

زمستان/  1387‏

46

بیژن تلیانی

معرفی کتاب روحم با تو به وجد میآید

زمستان/  1387‏

46

ادوارد هاروتونیان

آرتاک وارتانیان

زمستان/  1387‏

46

آرتاک وارتانیان/ ادوارد هاروتونیان

گزیدهای از مجموعۀ اشعار گل نوروز

بهار/  1388‏

47

ادوارد هاروتونیان

آرام هایکاز

بهار/  1388‏

47

آرام هایکاز / ادوارد هاروتونیان

کمرم می شکست

بهار/  1388‏

47

آرام هایکاز / ادوارد هاروتونیان

طفلکم آنجا ماند

بهار/  1388‏

47

سورن مورادیان/ ادوارد هاروتونیان

گلهای اندوه

زمستان/  1388‏

50

پروفسور سید حسن امین

قصیدۀ ترسائیۀ خاقانی

پاییز/  1389‏

53

هاسمیک خاچاطوریان

رافی، داستانسرای ارمنی

پاییز/  1389‏

53

هاکوپ کاراپنتس/ هاسمیک خاچاطوریان

رافی، پیامآور مبارزات آزادیخواهی ملت ارمنی

پاییز/  1389‏

53

هاسمیک خاچاطوریان

نگاهی به رمان تاریخی سامول، اثری حماسی از رافی

پاییز/  1389‏

53

آزاد ماتیان

هاکوپ کاراپنتس

پاییز/  1389‏

53

لیدا بربریان/ آرا اوانسیان

مروری بر آثار ادبی هاکوپ کاراپنتس

پاییز/  1389‏

53

هاکوپ کاراپنتس/ رافی آراکلیانس

سایۀ عمر خیام

پاییز/  1389‏

53

هاکوپ کاراپنتس/ رافی آراکلیانس

چرا این گونه شد؟

پاییز/  1389‏

53

ترانه مسکوب

ویلیام سارویان، ترجمان روحیۀ یک ملت

پاییز/  1389‏

53

کلار آبولیان

مسروپ تاغیادیان، روشنفکر اصلاحطلب ارمنی

زمستان/  1391‏

62

ادوارد هاروتونیان

لئون میناسیان، پژوهشگر فرهنگ و ادب ارمنی

بهار/  1392‏

63

دکتر قوام الدین رضوی زاده

واهه کاچا و حماسۀ یک ملت

پاییز/  1392‏

65

دکتر قوام الدین رضوی زاده

آبیگ آواکیان، چهرهپرداز ستمدیدگان

زمستان/  1392‏

66

دکتر قوام الدین رضوی زاده

در شب سرد زمستانی با استپان زوریان

بهار/  1393‏

67

دکتر قوام الدین رضوی زاده

کابوسی هولناک که هرگز از یادها نخواهد رفت

تابستان/  1393‏

68

دکتر قوام الدین رضوی زاده

چهرۀ هنرمند در تجلی صادق هدایت

پاییز/  1393‏

69

دکتر قوام الدین رضوی زاده

آبیگ آواکیان و سالهای سیاه ستم،

پریشانی و اندوه

بهار/  1394‏

71

دکتر قوام الدین رضوی زاده

کاروان مرگ

بهار/  1394‏

71

 

شب نویسندگان ارمنی

بهار/  1394‏

71

واروژ سورنیان(متن سخنرانی)

ادبیات ارمنی از ابتدای قرن بیستم میلادی تا کنون

بهار/  1394‏

71

گارون سارکسیان (متن سخنرانی)

معرفی کتاب پچپچهنامه

تابستان/  1394‏

72

آودیس آهارونیان/   هارپیک تمرازیان

مزرعۀ قهقو

تابستان/  1394‏

72

دکتر قوام الدین رضوی زاده

دربارۀ داستان مزرعۀ قهقو

تابستان/  1394‏

72

دکتر قوام الدین رضوی زاده

بعداز آن مرداد گران

پاییز/  1394‏

73

 

واراند، شاعر ارمنیگوی ایرانی با چهل و پنج سال فعالیت ادبی

پاییز/  1394‏

73

ادوارد هاروتونیان

زندگی نامه (واراند)‏

پاییز/  1394‏

73

واراند / ادوارد هاروتونیان

عصیان

پاییز/  1394‏

73

دکتر قوام الدین رضوی زاده

واراند، شاعر ستایشگر عشق و زندگی

پاییز/  1394‏

73

گیتی خوشدل

‏... اما اندوه واراند ثمر داده است...‏

پاییز/  1394‏

73

واراند/ ادوارد هاروتونیان

صد سال درد و رنج خاندان ما

پاییز/  1394‏

73

 

پیام دکتر کارن خانلری، نمایندۀ مسیحیان ارمنی شمال کشور در مجلس نهم

بهار/  1395‏

75

 

به مناسبت انتشار کتاب پچپچهنامه

بهار/  1395‏

75

گریگور قضاریان

ارمنیان رومانی، هزار سال تاریخ

بهار/  1395‏

75

گریگور قضاریان

گفت و گو با واروژان وُسگانیان

بهار/  1395‏

75

گارون سارکسیان

رگبار خاطرات

بهار/  1395‏

75

حمید دباشی / روبرت مارکاریان

روزی روزگاری در شرق چند ملیتی

بهار/  1395‏

75

دکتر قوام الدین رضوی زاده

میساک مانوشیان، شاعرو روزنامهنگار آزاده و مبارز

بهار/  1395‏

75

آرپی مانوکیان

تاکستانهای انگور

بهار/  1395‏

75

آرپی مانوکیان

مراسم رونمایی کتاب خنجری در این باغ

بهار/  1395‏

75

سوریک آبنوسیان(متن سخنرانی)

کلید خانهام

بهار/  1395‏

75

دکتر قوام الدین رضوی زاده

(متن سخنرانی)

خنجری در این باغ، معرف الگوی روشنفکری ارمنی

بهار/  1395‏

75

روبرت بگلریان (متن سخنرانی)

رمان خنجری در این باغ، آخرین پردۀ

زندگی ادبی واهه کاچا

بهار/  1395‏

75

آلکساندر توپچیان / روبرت بگلریان

بر این گمانم که حتماً روزی او را در خیابان خواهم دید

 

4. ادبیات تطبیقی

 

فصل/ سال

شماره پیمان

نویسنده/ مترجم

عنوان مقاله

زمستان/  1387‏

46

ژیلبرت مشکنبریانس

زنان در حماسههای ساسونتسی داویت و شاهنامه

تابستان /  1394‏

72

دکتر طهمورث ساجدی

نقد و بررسی کتاب دو شاهکار ادبیات جهان: رومئو و ژولیت ویلیام شکسپیر و لیلی و مجنون نظامی گنجوی اثر ‏علی اصغر حکمت

تابستان /  1395‏

76

دکتر طهمورث ساجدی

نقد و بررسی کتاب کتاب شناسی توصیفی ادبیات تطبیقی

 

 

5. ‏ اساطیر

 

فصل/ سال

شماره پیمان

نویسنده/ مترجم

عنوان مقاله

زمستان/  1385‏

38

دکتر فریده معتکف

آناهیتا(ناهید) در اساطیر ایران

پاییز/  1386‏

41

گارگین فتائی

ترگم، جد بزرگ ارمنیان در کتاب مقدس

زمستان/  1392‏

66

آنوشیک ملکی

بررسی ریشهشناختی واژههای آرامازد، اهورامزدا و ماشتوتس

تابستان /  1394‏

72

شاهن هوسپیان

سرزمین آراتا در منابع سومری و آرارات در انجیل

تابستان /  1394‏

72

دکتر امیلیا نرسیسیانس

جانشینی نمادها در گسترۀ زمان: تبرک انگور در نزد ارمنیان

پاییز/  1394‏

73

آنی آزادیان / آرمن قازاریان

نگاهی به روابط فرهنگی ایران و ارمنستان

 

 

6. ‏ انهدام فرهنگی

 

فصل/سال

شماره پیمان

نویسنده/ مترجم

عنوان مقاله

زمستان/  1388‏

50

شاهن هوسپیان

به یاد دکتر آرمن حق نظریان

تابستان /  1389‏

52

شاهن هوسپیان

بازماندهای از انهدام فرهنگی

بهار /  1392

63

شاهن هوسپیان

میراث فرهنگی در معرض انهدام

 

  

7. ‏ ایران شناسی

.

فصل/سال

شماره پیمان

نویسنده/ مترجم

عنوان مقاله

زمستان/  1385‏

38

دکتر فریده معتکف

آناهیتا(ناهید) در اساطیر ایران

تابستان /  1389‏

52

آناهید یحیی

پیشینۀ ایران شناسی در ارمنستان

پاییز/  1389‏

53

آناهید یحیی

یقیشه و آراکل داوریژتسی، ایرانشناسان ارمنی

تابستان /  1391‏

60

آرپی مانوکیان

سرزمین و تاریخ پارس به روایت مُوسس خورناتسی

زمستان/  1392‏

66

آنوشیک ملکی

بررسی ریشهشناختی واژههای آرامازد، اهورامزدا و ماشتوتس

 

 

8. ‏باستان شناسی

 

فصل/سال

شماره پیمان

نویسنده/ مترجم

عنوان مقاله

زمستان/  1387‏

46

آرپی مانوکیان

آنی، اسطورهای ناکام

بهار/  1388‏

47

آرپی مانوکیان

آنی، اسطوره ای خاموش

زمستان/  1388‏

50

دکتر آرمن حق نظریان

مسجد کبود ایروان

زمستان/  1388‏

50

ژیلبرت مشکنبریانس

گنجینۀ اِجمیادزین

تابستان / 1391‏

60

بهروز خان محمدی

پژوهشهای باستانشناسی و باستانژئو فیزیکی در قرهکلیسا

تابستان / 1391‏

60

شاهن هوسپیان

معبد گارنی

تابستان /  1393‏

68

شاهن هوسپیان

معبد آیانیس

زمستان/  1393‏

70

زویا خاچاطور

موزۀ کلیسای وانک اصفهان

پاییز/  1394‏

73

بهروز خان محمدی

کتیبههای اورارتویی در آذربایجان غربی

بهار/  1395‏

75

بهروز خان محمدی

نگاهی به معماری صخرهای اورارتویی در اسلامتپۀ میاندوآب آذربایجان غربی

تابستان /  1395‏

76

دکتر علی نوراللهی؛ سارا علی لو

قومباستانشناختی گورنگارههای ارمنیان شرق زاگرس مرکزی

 

 

9. ‏باورهای دینی

 

فصل/ سال

شماره پیمان

نویسنده/ مترجم

عنوان مقاله

تابستان /  1393‏

68

رافی آراکلیانس

ایزدیها و ارمنیان

زمستان/  1393‏

70

 

همایش «کلیسای وانک، نماد همزیستی

مسالمتآمیز ادیان توحیدی»

 

 

‏10. بزرگداشت

 

فصل/ سال

شماره پیمان

نویسنده/ مترجم

عنوان مقاله

زمستان/  1386‏

42

ژیلبرت مشکنبریانس

بزرگداشت بیست و پنجمین سالگرد مؤسسۀ هور

پاییز/  1387‏

45

رضا سمائی

گزارش مراسم بزرگداشت واروژان

تابستان /  1388‏

48

کارینه داودیان

گزارش مراسم بزرگداشت دکتر لئون داویدیان در بیمارستان طالقانی تهران

زمستان/  1388‏

50

کارینه داوتیان

بزرگداشت دکتر آرمن حق نظریان

تابستان /  1389‏

52

نارک هارطونیان

مراسم بزرگداشت کارشناس و مجموعهدار اسکناس، سکه و تمبر، ادیک هوانسیان

بهار/  1391‏

59

ایساک یونانسیان

بزرگداشت روبن گریگوریان

زمستان/  1391‏

62

کارینه داودیان

بزرگداشت پنجاهمین سالگرد ﺗﺄسیس دانشکدۀ آرمنولوژی

تابستان /  1392‏

64

ایساک یونانسیان

شب بزرگداشت هنرمندان ارمنی

 

 

‏11.‏  بنیادها

 

فصل/ سال

شماره پیمان

نویسنده/ مترجم

عنوان مقاله

پاییز/ 1391‏

61

آرپی مانوکیان

ماتناداران و میراث خطی مورخان ارمنی

پاییز/  1393‏

69

دکتر صادق سجادی

مرکز دایرۀالمعارف بزرگ اسلامی

(مرکز پژوهشهای اسلامی و ایرانی)‏

تابستان /  1395‏

76

آرمینه آراکلیان

دکتر زاون خاچاتوریان، بنیانگذار بنیاد

آرمین تئوفیل وگنر امریکا

 

 

‏12.‏  بنیادهای کلیسای ارمنی

 

فصل/ سال

شماره پیمان

نویسنده/ مترجم

عنوان مقاله

پاییز/  1393‏

69

وارطان داودیان

خلیفهگری ارمنیان تهران و نهادهای وابسته

زمستان/  1393‏

70

 

خلیفهگری ارامنۀ اصفهان و جنوب ایران

 و نهادهای  وابسته

زمستان/  1394‏

74

مترجم: آرا اوانسیان

تاریخچۀ بنیانگذاری دبیرستان

مرکزی خلیفهگری ارامنۀ آذربایجان

 

 

‏13.‏ پان  ترکیسم

 

فصل/ سال

شماره پیمان

نویسنده/ مترجم

عنوان مقاله

بهار/ 1387‏

43

آریاسب دادبه(متن سخنرانی)

نگاهی به آذربایجان و قفقاز و مسائل پانترکیسم

زمستان/ 1387‏

46

ایساک یونانسیان

مراسم معرفی کتابهای پانترکیسم، یک قرن در تکاپوی الحاقگری و پانترکیسم و ایران

بهار/ 1390‏

55

مهدی حسینی تقی آباد

مروری تحلیلی بر فرآیند شکلگیری پانترکیسم

بهار/ 1391‏

59

دکتر کارن خانلری

نژادکشی ارمنیان و سیاستهای پانترکیستی

 از دیدگاه حسین کاظم زاده(ایرانشهر)‏

 

 

14.‏ پزشکی

 

فصل/ سال

شماره پیمان

نویسنده/ مترجم

عنوان مقاله

پاییز/  1392‏

65

آرمیک نیکوقوسیان

نگاهی به زندگی و آثار دکتر آرمن کُچاریان

زمستان/  1392‏

66

مسئولان مرکز توانبخشی آگونک

مرکز توانبخشی آگونک

پاییز/  1393‏

69

آرمیک نیکوقوسیان

پزشکان و داروسازان ارمنی در امپراتوری عثمانی

    

‏15.‏ تئاتر

 

فصل/ سال

شماره پیمان

نویسنده/ مترجم

عنوان مقاله

زمستان/  1385‏

38

آرتویت زهرابیان

مراسم معرفی کتاب شاهین سرکیسیان، بنیانگذار تئاتر نوین ایران و قدردانی از نویسندگان آن

زمستان/  1385‏

38

میشا هایراپطیان

سرکیسیان و هنر او

زمستان/  1385‏

38

آربی اُوانسیان

شاهین سرکیسیان

زمستان/  1385‏

38

جمشید لایق

بزرگ مرد تئاتر ایران

زمستان/  1385‏

38

علی اکبر علیزاد

سفر شاهین سرکیسیان، بنیانگذار تئاتر نوین ایران

زمستان/  1385‏

38

زاون قوکاسیان

پدر تئاتر نوین ایران

زمستان/  1385‏

38

لیدا بربریان

سرکیسیان و واگنر

زمستان/  1385‏

38

مینا رحمتی

پیرامون کتاب شاهین سرکیسیان، بنیانگذار تئاتر نوین ایران

زمستان/  1385‏

38

گابریل تیکیدچیان

گروه تئاتر آرمن

زمستان/  1385‏

38

غلامحسین دولت آبادی

آرمانگرایی در انزوا

زمستان/  1385‏

38

ژیلبرت مشکنبریانس

نگاهی به تئاتر ارمنیان ایران

زمستان/  1385‏

38

ایساک یونانسیان

ارمنیان و تئاتر رشت

پاییز/ 1390‏

57

نیکید  میرزایانس

به مناسبت صد و بیست و پنجمین سالگرد تئاتر در جلفای اصفهان

پاییز/ 1390‏

57

بختیار هواکیمیان/ نیکید میرزایانس

واساک ماداتیان

بهار/ 1391‏

59

آنا آلکسانیان / هاسمیک خاچاطوریان

پایهگذاری تئاتر ارمنیزبان و ترکزبان

در امپراتوری عثمانی

پاییز/  1394‏

73

دکتر طهمورث ساجدی

لُرِتا و شهد نمایش ‏

تابستان /  1395

76

‏ آرمین تی. وگنر / رافی آراکلیانس

یک صحنه و دو پرده

 

 

16.‏ تاریخ اجتماعی

 

فصل/ سال

شماره پیمان

نویسنده/ مترجم

عنوان مقاله

بهار/  1393‏

67

آرپی مانوکیان

ارمنیان قیصریه در گذر رویدادها

بهار/  1394‏

71

آرپی مانوکیان

ساکنان ارمنی امپراتوری عثمانی ‏

 

 

‏17.‏ تاریخ شفاهی

 

فصل/سال

شماره پیمان

نویسنده/ مترجم

عنوان مقاله

زمستان/  1389‏

54

آرپی مانوکیان

نمایندگان منتخب ارمنیان در قاب تاریخ شفاهی مجلس شورای اسلامی

 

‏18.‏ تاریخ نگاری

 

فصل/ سال

شماره پیمان

نویسنده/ مترجم

عنوان مقاله

زمستان/  1389‏

54

دکتر علی ططری

جایگاه ارمنیان در تاریخنگاری مشروطیت و مجلس

زمستان/  1391‏

62

کلارا آبولیان

کوریون، نخستین تاریخنگار ارمنی

زمستان/  1392‏

66

آرپی مانوکیان

تاریخنگاری ارمنی

بهار/  1393‏

67

دکتر طهمورث ساجدی

اینیاس موراد گئادوسون، خاورشناس و

مورخ ارمنی قرن هجدهم

تابستان /  1393

68

سید علی مزینانی

تاریخنگاری پروفسور یرواند آبراهامیان

پاییز/  1394‏

73

آنوشیک ملکی

آراکل داوریژتسی(تبریزی)‏

 

 

‏19.‏ تاریخچۀ کتاب و کتابخانه

 

فصل/ سال

شماره پیمان

نویسنده/ مترجم

عنوان مقاله

پاییز/ 1391‏

61

آرپی مانوکیان

ماتناداران و میراث خطی مورخان ارمنی

پاییز/ 1391‏

61

دکتر داریو فرینی/ دکتر مهرداد ﻣؤمنی

گذر تاریخ با نائیری

پاییز/ 1391‏

61

روبرت صافاریان

دیاسپورا، کتاب، مهاجرت

پاییز/ 1392‏

65

آرپنا مسروپیان/ آرمینه آراکلیان

لرد بایرون در دیر ارمنیان مخیتاریست

 

 

‏20.‏ جامعه  شناسی

 

فصل/ سال

شماره پیمان

نویسنده/ مترجم

عنوان مقاله

بهار/  1393‏

67

گریکور قضاریان

ارمنیتباران پنهان و آشکار ترکیه

تابستان/  1395

76

غلام شیرزاده ؛ ابراهیم بداقی

لیلان، مرکز روستاهای ارمنینشین در شهرستان خمین استان مرکزی

 

 

‏21.‏ جریان  های فکری کلیسای ارمنی

 

فصل/ سال

شماره پیمان

نویسنده/ مترجم

عنوان مقاله

پاییز/ 1392‏

65

کلار آبولیان

اتحادیۀ دینی و فرهنگی مخیتاریستها

 

22.‏ جواهرسازی

 

فصل/ سال

شماره پیمان

نویسنده/ مترجم

عنوان مقاله

تابستان /  1386

40

کارینه داویدیان

زرگری در جلفا

 

 

23.‏ چهره  ها

 

فصل/ سال

شماره پیمان

نویسنده/ مترجم

عنوان مقاله

زمستان/  1385‏

38

میشا هایراپطیان

سرکیسیان و هنر او

زمستان/  1385‏

38

آربی اُوانسیان

شاهین سرکیسیان

زمستان/  1385‏

38

جمشید لایق

بزرگمرد تئاتر ایران

زمستان/  1385‏

38

علی اکبر علیزاد

سفر شاهین سرکیسیان، بنیانگذار تئاتر نوین ایران

زمستان/  1385‏

38

زاون قوکاسیان

پدر تئاتر نوین ایران

زمستان/  1385‏

38

لیدا بربریان

سرکیسیان و واگنر

زمستان/  1385‏

38

گابریل تیکیدچیان

گروه تئاتر آرمن

زمستان/  1385‏

38

غلامحسین دولت آبادی

آرمانگرایی در انزوا

زمستان/  1385‏

38

ژیلبرت مشکنبریانس

نگاهی به تئاتر ارمنیان ایران

زمستان/  1385‏

38

ادوارد هاروتونیان

آودیک ایساهاکیان

بهار/ 1386‏

39

آرپی مانوکیان

زندگینامۀ هراند دینک

تابستان / 1386

40

دکتر کارن خانلری

آناهیت آقابگیان، آبگاریان(دیانا آبگار) بانوی ارمنی اصفهانیالاصل، نخستین نمایندۀ دیپلماتیک زن در تاریخ

پاییز/ 1386‏

41

آنوشیک ملکی

خدمتگزار راستین فرهنگ و ادب

پاییز/ 1386‏

41

آرلین وارطانیان

به یاد مارکو گریگوریان

پاییز/ 1386‏

41

رافی آراکلیانس

گریگور ظهراب و فصلی نوین در ادبیات ارمنی

زمستان/  1386‏

42

ژیلبرت مشکنبریانس

سایات نُوا، هنرمندی برای تمام نسلها

پاییز/  1387‏

45

آرلین وارطانیان

به یاد واروژان

پاییز/  1387‏

45

زویا خاچاطور

یحیی خان، نابغۀ هنر تارسازی جلفای اصفهان

پاییز/  1387‏

45

آزاد ماتیان

بارویر سِواک، شاعرناقوسهای خاموشیناپذیر  ‏

پاییز/  1387‏

45

خاچیک خاچر

زاهراد

زمستان/  1387‏

46

زویا خاچاطور ؛ پوراندخت شمعی ‏

هاکوپ هوناتانیان، نقاش دربار ناصری

زمستان/  1387‏

46

آرمیک نیکوقوسیان

رونمایی و معرفی کتاب معماری وارطان هوانسیان

زمستان/  1387‏

46

ادوارد هاروتونیان

آرتاک وارتانیان

بهار/  1388‏

47

ادوارد هاروتونیان

آرام هایکاز

تابستان/  1388‏

48

روبرت بگلریان ؛ مهندس گئورک وارطان ‏

هرایر خالاتیان در مجلس/ بررسی نهایی قانون اساسی و اولین دورۀ مجلس شورای اسلامی

تابستان/  1388‏

48

ژیلبرت مشکنبریانس

هرایر خالاتیان، روزنامهنگار، مترجم و محقق

تابستان/  1388‏

48

 

زندگینامۀ دکتر لئون داویدیان

پاییز/  1388‏

49

زاون قوکاسیان

زندگینامه/...شیدا و بهت زدۀحرف های او بودم

پاییز/  1388‏

49

بهرام بیضایی

در ستایش تردید وگُذر از آن

پاییز/  1388‏

49

کاوه کاویان

معجونی از مؤلفه  های سینمایی

پاییز/  1388‏

49

زاون قوکاسیان

جستجوی سلامت نگاه واروژ /  میزگردی دربارۀ تردید

پاییز/  1388‏

49

حسن فارسی

یادم می  آید

زمستان/  1388‏

50

شاهن هوسپیان

به یاد دکتر آرمن حق نظریان

زمستان/  1388‏

50

کارینه داودیان

بزرگداشت دکتر آرمن حق نظریان

زمستان/  1388‏

50

آرپی مانوکیان

سارکیس بیتزاک، هنرمندی برخاسته از فرهنگ کیلیکیه

بهار/ 1389‏

51

آرمیک نیکوقوسیان

سوقومون تهلیریان

بهار/ 1389‏

51

ادوارد هاروتونیان

آرمین وگنر

بهار/ 1389‏

51

گریگور قضاریان

نشستی دوستانه با تانر آکچام

بهار/ 1389‏

51

استینه جاندرمیان

رونمایی کتاب اقدام شرم آور

تابستان/  1389‏

52

دکتر هاروتیون میناسیان/  ادوارد هاروتونیان

خاندان پزشکان بُختیشوع در قلمرو خلفای عرب

تابستان/  1389‏

52

نارک هارطونیان

مراسم بزرگداشت کارشناس و مجموعهدار

اسکناس، سکه و تمبر، ادیک هوانسیان

پاییز/  1389‏

53

ادوارد هاروتونیان

دکتر هاراطون داویدیان، پدر روانشناسی نوین ایران

پاییز/  1389‏

53

آرمیک نیکوقوسیان

مروری بر زندگی و فعالیتهای علمی

دکتر کارو لوکاس

پاییز/  1389‏

53

استینه جاندرمیان

دکتر آلنوش طریان، مادر ستارهشناسی ایران

پاییز/  1389‏

53

آرلین وارطانیان

ادمان آیوازیان

پاییز/  1389‏

53

هادی سیف

ادمان آیوازیان، در فراغ یار و دیارش، ایران

پاییز/  1389‏

53

هاسمیک خاچاطوریان

رافی، داستانسرای ارمنی

پاییز/  1389‏

53

هاکوپ کاراپنتس / هاسمیک خاچاطوریان

رافی، پیامآور مبارزات آزادیخواهی ملت ارمنی

پاییز/  1389‏

53

آزاد ماتیان

هاکوپ کاراپنتس

پاییز/  1389‏

53

ترانه مسکوب

ویلیام سارویان، ترجمان روحیۀ یک ملت

پاییز/  1389‏

53

کلار آبولیان

مسروپ تاغیادیان، روشنفکر اصلاحطلب ارمنی

پاییز/  1389‏

53

آناهید یحیی

یقیشه و آراکل داوریژتسی، ایرانشناسان ارمنی

زمستان/  1389‏

54

 

هرایر خالاتیان

زمستان/  1389‏

54

دکترکارن خانلری

خالاتیان، سوسیالیستی معتقد

زمستان/  1389‏

54

گئورک وارطان

دکتر لئون داویدیان

زمستان/  1389‏

54

 

ژرژیک آبرامیان

زمستان/  1389‏

54

 

مهندس گئورک وارطان

بهار/ 1390‏

55

گریکور آراکلیان ‏

فردیوف نانسن، حامی حقوق پایمال شدۀ ملت ارمنی

بهار/ 1390‏

55

گریکور قضاریان

گفت و گو با پروفسور آلفرد د زایاس ‏

تابستان/  1390‏

56

علی همدانی

دکتر عنایت اﷲ رضا

پاییز/ 1390‏

57

بختیار هواکیمیان / نیکید میرزایانس

واساک ماداتیان

پاییز/ 1390‏

57

آرپی مانوکیان

توروس روسلین و میراث هنری او

زمستان/ 1390‏

58

آرمن میناسیان

آخرین امپراتور، دربارۀ استاد رُستُم وُسکانیان

زمستان/ 1390‏

58

ایساک یونانسیان

نگاهی به ژرفای طبیعت، مروری بر زندگی و آثار هنریک مجنونیان

زمستان/ 1390‏

58

کلار آبولیان

پروفسور هراچیا آجاریان، اسطورۀ زبانشناسی

بهار/ 1391‏

59

آنا آلکسانیان ؛ آرویک آودیسیان/ هاسمیک خاچاطوریان

بوقوس آراپیان، پدر و پایه گذار مطبوعات چاپی عثمانی

بهار/ 1391‏

59

 

آشنایی با زهره باوندی، مترجم کتاب

 آروسیاک، بازماندۀ خوی

بهار/ 1391‏

59

گریکور قضاریان

گفت و گو با راگیپ زارا کولو، اندیشمند ترک

بهار/ 1391‏

59

ایساک یونانسیان

روبن گریگوریان، آهنگساز، رهبر ارکستر

و نوازندۀ ویلن

بهار/ 1391‏

59

دکتر کارن خانلری

نژادکشی ارمنیان و سیاستهای پانترکیستی از دیدگاه حسین کاظم زاده(ایرانشهر)‏

تابستان/  1391‏

60

رافی آراکلیانس

جک گِوُرکیان، معروف به "دکتر مرگ"

تابستان/  1391‏

60

آرپی مانوکیان

سرزمین و تاریخ پارس به روایت مُوسس خورناتسی

پاییز/ 1391‏

61

آناهید هوسپیان

تئودیک، نخستین محقق در زمینۀ تاریخ صنعت چاپ ارمنی

پاییز/ 1391‏

61

هاسمیک خاچاطوریان

وُسکان یروانتسی

پاییز/ 1391‏

61

دکتر داریو فرینی/ دکتر مهرداد ﻣؤمنی

گذر تاریخ با نائیری

پاییز/ 1391‏

61

آراکس آوانسیان

برگی از زندگی من

پاییز/ 1391‏

61

آرمیک نیکوقوسیان

نگاهی به زندگی و آثار علمی دکتر مگردیچ تومانیان

پاییز/ 1391‏

61

فرامرز طالبی

روبرت واهانیان، معمار و گیلانشناس

پاییز/ 1391‏

61

م. پ. جکتاجی

دوست من روبرت واهانیان

پاییز/ 1391‏

61

ایساک یونانسیان

سُمبات دِر کیورقیان

پاییز/ 1391‏

61

رافی آراکلیانس

جیوان گاسپاریان، دودوک

زمستان/  1391‏

62

گریکور قضاریان

نژادکشی ارمنیان از دیدگاه دکتر اوغور اومیت اونگور

زمستان/  1391‏

62

ادوارد هاروتونیان

لئون میناسیان، پژوهشگر فرهنگ و ادب ارمنی

زمستان/  1391‏

62

روبرت بگلریان

وداع با محقق جلفای نو

زمستان/  1391‏

62

دکتر شهرام امیری

مصاحبهای که ناتمام ماند

زمستان/  1391‏

62

آرمینه کاراپتیان

نیکول گالاندریان، موسیقیدان نامی

ارمنی ـ ایرانی سدۀ بیستم میلادی

زمستان/  1391‏

62

شاهن هوسپیان

گریکور داتِواتسی

تابستان/  1392‏

64

 

چهرههای معرفی شده در نمایشگاه هنرمندان ارمنی ایران

تابستان/  1392‏

64

شاکه امیریان پطروسیان

دستانی برای باز آفرینی واقعیت و تخیل

تابستان/  1392‏

64

عباس مشهدی زاده

بانوی پیکره ساز

تابستان/  1392‏

64

ایساک یونانسیان

دکتر سیمون آیوازیان، پدر گیتار کلاسیک ایران

تابستان/  1392‏

64

رضا مهدوی هزاوه

به تماشای زاون قوکاسیان در سینمای اصفهان

تابستان/  1392‏

64

ایساک یونانسیان

یادی از سلطان جاز ایران، ویگن دردریان

تابستان/  1392‏

64

ایساک یونانسیان

زاون آیوازیان، هنرمند ایرانی در مهد هنر

پاییز/ 1392‏

65

ادوارد هاروتونیان

نخست نامه، نخستین کتاب درسی زبان فارسی برای نو آموزان دورۀ ابتدایی

پاییز/ 1392‏

65

آرمیک نیکوقوسیان

نگاهی به زندگی و آثار دکتر آرمن کُچاریان

پاییز/ 1392‏

65

آرپی مانوکیان

نقاش بزرگ دریاها

پاییز/ 1392‏

65

مهدی علی اکبر زاده

سارکیس خاچاتوریان، نقاش نوآور ارمنی

در جلفای اصفهان

پاییز/ 1392‏

65

دکتر قوام  الدین رضوی  زاده

آبیگ آواکیان، چهره  پرداز ستم  دیدگان

زمستان/  1392‏

66

دکتر حسین فرخی

دکتر ادنا زینلیان

بهار/ 1393‏

67

دکتر طهمورث ساجدی

اینیاس موراد گئادوسون، خاورشناس

و مورخ ارمنی قرن هجدهم

پاییز/ 1393‏

69

آرمیک نیکوقوسیان

پزشکان و دارو سازان ارمنی در امپراتوری عثمانی

پاییز/ 1393‏

69

گریگور قضاریان

دکتر امیلیا نرسیسیانس، استاد انسانشناسی

 دانشگاه تهران

پاییز/ 1393‏

69

مهدی علی اکبر زاده

یرواند نهاپتیان، از بنیانگذاران مکتب نقاشی آبرنگ ایران

پاییز/ 1393‏

69

رافی آراکلیانس

ارمنی دیگر

پاییز/ 1393‏

69

آرا اوانسیان

به مناسبت رو نمایی کتاب تئاتر و سینمای آربی اُوانسیان از ورای نوشتهها، گفتگوها و عکسها  ‏

زمستان/  1393

70

زویا خاچاطور

آبراهام گورگنیان، نقاش، محقق و مردمشناس ارمنی

زمستان/  1393

70

گریگور قضاریان

تابلوی «زندگی» یک نقاش، هنرمند نقاش و مرمتکار آثار نقاشی، استاد ستراک نظریان

تابستان/  1394‏

72

دکتر مهدی علی اکبر زاده

تبیین جایگاه میناس، نقاش ارمنی،

در تاریخ نقاشی ایران

پاییز/ 1394‏

73

آنوشیک ملکی

آراکل داوریژتسی(تبریزی)‏

پاییز/ 1394‏

73

ادوارد هاروتونیان

آرگ مگردیچیان، چهرهای ماندگار

در عرصۀ مهندسی ایران

پاییز/ 1394‏

73

آرمیک نیکوقوسیان

آشنایی با هایک میرزایانس،

از پیشگامان علم حشرهشناسی ایران

پاییز/ 1394‏

73

دکتر طهمورث ساجدی

لُرِتا و شهد نمایش

زمستان/  1394

74

رافی آراکلیانس

آوانس خان ماسحیان (مساعدالسلطنه) سیاستمدار تسبیحگردان ارمنی

بهار/ 1395‏

75

گریگور قضاریان

 گفت و گو با واروژان وُسگانیان

بهار/ 1395‏

75

دکتر قوام الدین رضوی زاده

میساک مانوشیان، شاعرو روزنامهنگار آزاده و مبارز

تابستان/  1395‏

76

آرمینه آراکلیان

آرمین تئوفیل وگنر، انسانی مبارز و مدافع

 سختکوش حقوق بشر

تابستان/  1395‏

76

ادوارد هاروتونیان

وصیت نامۀ بیابان

تابستان/  1395‏

76

آرمینه آراکلیان

دکتر زاون خاچاتوریان، بنیانگذار بنیاد آرمین تئوفیل وگنر امریکا

تابستان/  1395‏

76

واهه خوجایان

خاطراتی از نخستین فعالیتها در زمینۀ موسیقی کلاسیک غربی در ایران

تابستان/  1395‏

76

ادوارد هاروتونیان

به مناسبـت نخستیـن سالگـرد درگـذشت واهـه خوجایان،  موسیقیدان نامی ایرانی

 

 

‏24. حقوق اجتماعی، حقوق بین  الملل، قانون و قانون  گذاری

 

فصل/ سال

شماره پیمان

نویسنده/ مترجم

عنوان مقاله

تابستان/  1389‏

52

گارگین فتائی

اولین اسناد و کتابهای حقوقی ارمنی

بهار/ 1390‏

55

آلفرد دِ زایاس / نارک امیرخانیان

ارمنیان دعوی مستدل و مشروعی برای درخواست خسارت دارند

بهار/ 1390‏

55

آرا پاپیان/ تالین بندری

بررسی پیمان مسکو طبق حقوق بینالملل

بهار/ 1391‏

59

دکتر آودیس هاروطونیان / شاهن هوسپیان

مبنای حقوقی جبران خسارت داراییهای مصادره و نابود شدۀ کلیساها و دیرهای ارمنستان غربی

بهار/ 1391‏

59

رافی پطروسیان/ شاهن هوسپیان

بازنگری موضوع تصاحب داراییهای ارمنیان از سوی ترکیه

بهار/ 1392‏

63

شاهن هوسپیان

وارلیک ورگی سی

بهار/ 1392‏

63

مترجم: ادوارد هاروتونیان

اعلامیۀ مشترک جاثلیق کل ارمنیان و جاثلیق ارمنیان حوزۀ دینی کیلیکیه (سیلیسی)‏

بهار/ 1392‏

63

دکتر کارن خانلری

نژادکشی ارمنیان، واپسین راهحل برای تصاحب ارمنستان غربی

بهار/ 1392‏

63

دکتر کارن خانلری

نژادکشی ارمنیان، واپسین راهحل برای تصاحب ارمنستان غربی

بهار/ 1392‏

63

ادوارد بوغوسیان /  ادوارد هاروتونیان

فرایند شناسایی جهانی نژادکشی ارمنیان در دورۀ تحکیم حکومت مستقل ارمنستان(1990- 2001م)‏

پاییز/ 1392‏

65

دکتر نیکلای هوهانیسیان / گارون سارکسیان

نژادکشی ارمنیان در پرتو احکام صادر شدۀ دادگاه محاکمات ترکهای جوان(1919- 1920م)

تابستان/  1393‏

68

دکتر آرا پاپیان / باگو

ارمنستان در بیانیۀ چهارده مادهای وودرو ویلسون

پاییز/ 1393‏

69

دکتر آرا پاپیان/ گریگور قضاریان

قفقاز در طی سالیان 1918- 1921م بر اساس توافقات حقوقی

تابستان/  1395‏

76

آرمینه آراکلیان

آرمین تئوفیل وگنر، انسانی مبارز و مدافع

 سختکوش حقوق بشر

 

 

‏25. خاطرات

 

فصل/ سال

شماره پیمان

نویسنده/ مترجم

عنوان مقاله

زمستان/  1385

38

سید حسین طباطبایی

پلی به پهنای تاریخ

بهار/ 1391‏

59

آناهیت وارتانیان (فرهادیان)/  آرا اوانسیان

پدرم فقط یک بار تعریف کرد...‏

بهار/ 1392‏

63

فائز الغُضین / رافی آراکلیانس

کشتارگاه در ارمنستان

تابستان/  1392‏

64

رضا مهدوی هزاوه

به تماشای زاون قوکاسیان در سینمای اصفهان

بهار/ 1393‏

67

ژانت لازاریان

شنیده  هایی از زنده  یاد مادرم، به مناسبت یکصدمین سالگرد نژادکشی ارمنیان

تابستان/  1394‏

72

دکتر محمد حسین عزیزی

سفرنامۀ گرجستان

تابستان/  1395‏

76

واهه خوجایان

خاطراتی از نخستین فعالیتها در زمینۀ موسیقی کلاسیک غربی در ایران

 

 

‏26. دیدگاه  ها

 

فصل/سال

شماره پیمان

نویسنده/ مترجم

عنوان مقاله

زمستان/  1389

54

روبرت بگلریان

تجربۀ نمایندگی در مجلس؛ نگاهی مفهومی

پاییز/ 1390‏

57

گریکور قضاریان

آلیک از زبان دوستان و همکاران

بهار/ 1392‏

63

گریکور قضاریان

نظرات تنی چند از صاحبنظران جهانی در مورد نژادکشی ارمنیان

بهار/ 1392‏

63

تانر آکچام/ آرمنوش آراکلیان

ترکیه و شبح ارمنیان

بهار/ 1392‏

63

خاچیک مورادیان/ آرمینه آراکلیان

زبان ترکی خود را تقدیم میکنم تا زبان عدالت را از دهان شما بشنوم

تابستان/  1392‏

64

علی موقر

همچون انحنای پلی کهن

 

 

‏27. روزنامه  نگاری و تاریخچۀ روزنامه  نگاری

 

فصل/ سال

شماره پیمان

نویسنده/ مترجم

عنوان مقاله

بهار/ 1386‏

39

آرپی مانوکیان

زندگینامۀ هراند دینک

بهار/ 1386‏

39

علی دهباشی (متن سخنرانی)

زندگی تراژیک یک روزنامهنگار آزاده

پاییز/ 1387‏

45

آرپی مانوکیان

آرا وُد در گذر زمان

پاییز/ 1390‏

57

آرا ه. اوانسیان

تاریخ هشتاد سالۀ آلیک، تنها روزنامۀ ارمنیزبان ایران

پاییز/ 1390‏

57

نورایر السایان

همواره در سنگر

پاییز/ 1390‏

57

کارینه داویدیان

به پاس هشتادمین سال انتشار آلیک

زمستان/ 1390

58

ادوارد هاروتونیان

نهالی که تناور شد

زمستان/ 1390

58

آرپی مانوکیان

پیمان، پلی بر فراز اشتراکات دو فرهنگ

زمستان/ 1390

58

کارینه داویتیان

پیمان پانزده ساله شد

زمستان/ 1390

58

آرپی مانوکیان

دریچۀ زمان و نگاهی به مطبوعات ارمنیان تبریز در نیمۀ نخست قرن بیستم

زمستان/ 1390

58

آنوشیک ملکی

بر آمـد ز البـرز تابنـده هـور

از او دشت و هامون شده پر ز نور

زمستان/ 1390

58

فریدون نوزاد

توقیف روزنامۀ ایران کبیر

زمستان/ 1390

58

محمد حسین خسروپناه

روزنامۀ ایران کبیر

زمستان/ 1390

58

کارین دِر ماردیروسیان

پشت سر هست فضایی زنده...‏

بهار/ 1391‏

59

آنا آلکسانیان ؛ آرویک آودیسیان/  هاسمیک خاچاطوریان

بوقوس آراپیان، پدر و پایهگذار مطبوعات چاپی عثمانی

پاییز/ 1391‏

61

آرمن بیگلریان

نگاهی به تاریخچۀ مطبوعات ارمنیان ایران

پاییز/ 1391‏

61

آرمن بیگلریان

دکتر آلکساندر آتابگیان و دو ماهنامۀ هاماینک

پاییز/ 1391‏

61

لیا خاچیکیان

نشریات ارمنیزبان در خدمت کودکان

پاییز/ 1391‏

61

آراکس آوانسیان

برگی از زندگی من

 

 

‏28. رویدادها و گزارش  ها

 

فصل/ سال

شماره پیمان

نویسنده/ مترجم

عنوان مقاله

زمستان/  1385

38

آرتویت زهرابیان

مراسم معرفی کتاب شاهین سرکیسیان، بنیانگذار تئاتر نوین ایران و قدردانی از نویسندگان آن

زمستان/  1385

38

سید حسین طباطبایی

پلی به پهنای تاریخ

بهار/ 1386‏

39

آرتین بابایانس

مراسم یادبود 24 آوریل

بهار/ 1386‏

39

گئورک وارطان

نود و دومین سالگرد نژادکشی ارمنیان

بهار/ 1386‏

39

علی دهباشی

جشن رونمایی کتاب حال و هوایی به پسند کلاغ  ها

پاییز/ 1386‏

41

 

شب نیکول فریدنی

پاییز/ 1386‏

41

 

شب ادبیات ارمنی

پاییز/ 1386‏

41

آرلین وارطانیان

به یاد مارکو گریگوریان

زمستان/  1386

42

ژیلبرت مشکنبریانس

بزرگداشت بیست و پنجمین سالگرد مؤسسۀ هور

بهار/ 1387‏

43

گارینه داوتیان

گزارش مراسم یادبود نود و سومین سالگرد نژادکشی ارمنیان

تابستان/  1387‏

44

اِلیپس مسیحی

گزارش رونمایی از ماکت مسجد کبود ایروان در مؤسسه  اطلاعات

پاییز/ 1387‏

45

رضا سمائی

گزارش مراسم بزرگداشت واروژان

پاییز/ 1387‏

45

 

فصلنامۀ پیمان در پانزدهمین جشنواره و نمایشگاه بین المللی مطبوعات

زمستان/  1387

46

ایساک یونانسیان

مراسم معرفی کتابهای پانترکیسم، یک قرن در تکاپوی الحاقگری و پانترکیسم و ایران

زمستان/  1387

46

آرمیک نیکوقوسیان

رونمایی و معرفی کتاب معماری وارطان هوانسیان

زمستان/  1387

46

نارک هارطونیان

صبا و شصت سال هنر ارمنیان ایران

زمستان/  1387

46

سروژ بارسقیان

نمایشگاه آثار هنرمندان معاصر و نوگرای ارمنیان ایران

بهار/ 1388

47

آنوشیک ملکیان

گزارش مراسم نود و چهارمین سالگرد نژادکشی ارمنیان

تابستان/  1388‏

48

علی ططری

معرفی مرکز اسناد مجلس شورای اسلامی

تابستان/  1388‏

48

کارینه داودیان

گزارش مراسم بزرگداشت دکتر لئون داویدیان در بیمارستان طالقانی تهران

زمستان/  1388

50

کارینه داودیان

بزرگداشت دکتر آرمن حق نظریان

زمستان/  1388

50

گئورگ وارطان

کارهای خیرخواهانه مرز نمیشناسد

بهار/ 1389

51

استینه جان درمیان

رو نمایی کتاب اقدام شرمآور

بهار/ 1389

51

کارینه داودیان

گزارش مراسم یادبود نود و پنجمین سالگرد نژادکشی  ارمنیان

تابستان/  1389‏

52

ادوارد هاروتونیان

پایان یک قرن سکوت

تابستان/  1389‏

52

کارینه داودیان

سمینار جمهوری ارمنستان2010؛ تجارب پیشین ـ چشمانداز فرارو

تابستان/  1389‏

52

نارک هارطونیان

مراسم بزرگداشت کارشناس و مجموعهدار اسکناس، سکه و تمبر، ادیک هوانسیان

پاییز/ 1389‏

53

آنوشیک ملکی

یک سال در فقدان استاد هاراطون داویدیان

پاییز/ 1389‏

53

کارینه داودیان

تجلیل از بانوی آفتاب ایران، از سوی دانشمندان ارمنستان

پاییز/ 1389‏

53

ترانه مسکوب

ویلیام سارویان، ترجمان روحیۀ یک ملت

بهار/ 1391‏

59

تاتول هاکوپیان/ رافی آراکلیانس

گزارشی مستند از وقایع خوجالو و ماراغا

بهار/ 1391‏

59

تورج خسروی

آرایش احزاب و رقابتهای سیاسی

در آستانۀ پنجمین انتخابات مجلس ملی ارمنستان

زمستان/ 1391

62

کارینه داودیان

بزرگداشت پنجاهمین سالگرد ﺗﺄسیس دانشکدۀ آرمنولوژی

زمستان/ 1391

62

آیرینا نوراویان؛ روبینا گالستیان

کودکستان البیس فراهیان 70 ساله شد

زمستان/ 1391

62

روبرت بگلریان (متن سخنرانی)

وداع با محقق جلفای نو

بهار/ 1392‏

63

ایساک یونانسیان

مراسم یادبود نود و هشتمین سالگرد نژادکشی ارمنیان

تابستان/  1392‏

64

ایساک یونانسیان

برپایی نمایشگاه چهرههای ﺗﺄثیرگذار ارمنی در هنر ایران

تابستان/  1392‏

64

ایساک یونانسیان

شب بزرگداشت هنرمندان ارمنی

زمستان/  1392

66

ادوارد هاروتونیان

انجمن دانشگاهیان ارمنی ایران هفتاد ساله شد

زمستان/  1392

66

دکتر حسین فرخی

دکتر ادنا زینلیان

بهار/ 1393

67

روابط عمومی ﻣؤسسه ترجمه و تحقیق هور

مراسم یادبود نود و نهمین سالگرد نژادکشی ارمنیان

تابستان/  1393‏

68

ریتا ظریف نیا

شصتمین سالگرد زیارت سالانۀ کلیسای تادئوس مقدس

تابستان/  1393‏

68

گریگور قضاریان

فلوت سحرآمیز در تهران نواخته شد

تابستان/  1393‏

68

مسعود عرفانیان

یاد مردم نیکونهاد، (درگذشت بانوی فرهیخته، ژانت لازاریان)‏

پاییز/  1393‏

69

آرا اوانسیان

به مناسبت رو نمایی کتاب تئاتر و سینمای آربی اُوانسیان از ورای نوشتهها، گفتگوها و عکسها  ‏

زمستان/  1393

70

هیئت برگزارکنندۀ مراسم سیصد و پنجاهمین سالگرد ساخت کلیسای وانک اصفهان

جشنوارۀ روزهای جلفای نو در ایروان، به مناسبت سیصد و پنجاهمین سالگرد تأسیس کلیسای وانک جلفای اصفهان

زمستان/  1393

70

هیئت برگزارکنندۀ مراسم سیصد و پنجاهمین سالگرد ساخت کلیسای وانک اصفهان

مراسم سیصد و پنجاهمین سالگرد ساخت کلیسای وانک در جلفای نو اصفهان

زمستان/  1393

70

 

همایش «کلیسای وانک، نماد همزیستی مسالمت آمیز ادیان توحیدی»

بهار/ 1394‏

71

آرسن نظریان

در خوجالی چه گذشت؟

بهار/ 1394‏

71

روابط عمومی ﻣؤسسه ترجمه و تحقیق هور

مراسم یاد بود یکصدمین سالگرد نژادکشی ارمنیان

بهار/ 1394‏

71

 

شب نویسندگان ارمنی

بهار/ 1394‏

71

واروژ سورنیان (متن سخنرانی)

ادبیات ارمنی از ابتدای قرن بیستم میلادی تا کنون

بهار/ 1394‏

71

گارون سارکسیان (متن سخنرانی)

معرفی کتاب پچپچه نامه

پاییز/ 1394‏

73

آدیس عیسی قلیان

آربی اُوانسیان در نشستی دوستانه با خوانندگان کتاب تئاتر و سینمای آربی اُوانسیان از ورای نوشتهها، گفتگوها و ‏عکسها

بهار/ 1395‏

75

ادوارد هاروتونیان

نگاهی به فعالیتهای هیئت برگزارکنندۀ مراسم یادبود صدمین سالگرد نژادکشی ارمنیان در تهران

بهار/ 1395‏

75

گروه مطالعات سیاسی ﻣؤسسه ترجمه و تحقیق هور

مراسم یادبود صدو یکمین سالگرد نژادکشی ارمنیان

بهار/ 1395‏

75

آرپی مانوکیان

مراسم رونمایی کتاب خنجری در این باغ

بهار/ 1395‏

75

سوریک آبنوسیان (متن سخنرانی)

کلید خانه ام

بهار/ 1395‏

75

دکتر قوام الدین رضوی زاده (متن سخنرانی)

خنجری در این باغ، معرف الگوی روشنفکری ارمنی

بهار/ 1395‏

75

روبرت بگلریان (متن سخنرانی)

رمان خنجری در این باغ، آخرین پردۀ زندگی ادبی واهه کاچا

بهار/ 1395‏

75

آلکساندر توپچیان/ روبرت بگلریان

بر این گمانم که حتماً روزی او را در خیابان خواهم دید

بهار/ 1395‏

75

روابط عمومی ﻣؤسسه ترجمه و تحقیق هور ‏

‏ جشنوارۀ موسیقی عدالت و صلح پایدار

 

 

‏29. زبان  شناسی

 

فصل/ سال

شماره پیمان

نویسنده/ مترجم

عنوان مقاله

بهار/ 1386‏

39

گارگین فتایی ‏

کاربرد «بُد» در زبان ارمنی و فارسی

زمستان/  1388

50

دکتر محمد ملک محمدی

بررسی تاریخ تحول زبان ارمنی

زمستان/  1388

50

گارگین فتایی ‏

حروف ابجد ارمنی

تابستان/  1389‏

52

واهه آراکلیان

نگاهی به ﺗﺄثیرات متقابل زبانهای ارمنی و فارسی

زمستان/  1392

66

آنوشیک ملکی

بررسی ریشهشناختی واژههای آرامازد، اهورامزدا و ماشتوتس

بهار/ 1395‏

75

ادوارد هاروتونیان

نژادکشی یا نسلکشی

 

 

30. سخنرانی  ها

 

فصل/ سال

شماره پیمان

نویسنده/ مترجم

عنوان مقاله

بهار/ 1386‏

39

هراند دینک/ ژیلبرت مشکنبریانس

تحولات سیاسی در ترکیه، آیندۀ ترکیه در اتحادیۀ اروپا، ترکیه و مسئله ارمنی

بهار/ 1386‏

39

علی دهباشی (متن سخنرانی)

زندگی تراژیک یک روزنامهنگار آزاده

بهار/ 1386‏

39

دکتر داوود هرمیداس باوند

(متن سخنرانی)

ارمنستان در سرآغازین فاجعۀ قرن بیست

بهار/ 1386‏

39

دکتر قمر آریان (متن سخنرانی)

مسیحیت در شعر فارسی

بهار/ 1386‏

39

مهندس گئورک وارطان

(متن سخنرانی)

نود و دومین سالگرد نژادکشی ارمنیان

پاییز/ 1386‏

41

میشا هایراپتیان

اشارهای به تاریخ ادبیات ارمنی از آغاز تا سدۀ نوزدهم میلادی

پاییز/ 1386‏

41

آزاد ماتیان (متن سخنرانی)

نگاهی به ادبیات جدید ارمنی

پاییز/ 1386‏

41

روبرت مارکاریان (متن سخنرانی)

تبادلات ادبی ارمنیان و ایرانیان

پاییز/ 1386‏

41

آریاسب دادبه (متن سخنرانی)

فرهنگ ارمنیان ایران و مشترکات فرهنگی ایران و ارمنستان

بهار/ 1387‏

43

علی دهباشی (متن سخنرانی)

انکار بس است، پذیرش!‏

بهار/ 1387‏

43

آریاسب دادبه (متن سخنرانی)

نگاهی به آذربایجان و قفقاز و مسائل پان ترکیسم

بهار/ 1387‏

43

روبرت بگلریان (متن سخنرانی)

سخنرانی روبرت بگلریان در مراسم یادبود نژادکشی ارمنیان

بهار/ 1387‏

47

 

متن سخنرانی گئورک وارطان، در مراسم یادبود نود و چهارمین سالگرد نژادکشی ارمنیان

بهار/ 1387‏

47

گریگور آراکلیان (متن سخنرانی)

مشارکت ارمنستان در روند شناسایی بینالمللی قتلعام ارمنیان و ابتکار عمل ایروان در راستای عادیسازی روابط بین ارمنستان و ترکیه

بهار/ 1389‏

51

دکتر تانر آکچام (متن سخنرانی)

از زمانی که ارمنیان رفتند آناتولی روی خوش به خود ندیده

بهار/ 1389‏

51

گریگور آراکلیان (متن سخنرانی)

زیستن و آفریدن، حق مسلم ارمنیان

بهار/ 1389‏

51

محمدرضا دبیری (متن سخنرانی)

نگاهی گذرا به دیوان کیفری بینالمللی(لاهه)‏

بهار/ 1389‏

51

تالین بندری ‏(متن سخنرانی)

نسلکشی و کنوانسیون 1948م

زمستان/  1389

54

استخراج و تدوین: ‏ آرپی مانوکیان

گزیدهای از نطقهای منتخب ارمنیان در مجلس شورای اسلامی

پاییز/ 1390‏

57

کارینه داویدیان

به پاس هشتادمین سال انتشار آلیک

زمستان/  1390

58

کارینه داویدیان

پیمان پانزده ساله شد

بهار/ 1391‏

59

ایساک یونانسیان

بزرگداشت روبن گریگوریان

بهار/ 1391‏

59

تورج خسروی

آرایش احزاب و رقابت های سیاسی در آستانۀ پنجمین انتخابات مجلس ملی ارمنستان

زمستان/  1391

62

روبرت بگلریان (متن سخنرانی)

وداع با محقق جلفای نو

زمستان/  1393

70

نوئل میناسیان(متن سخنرانی)

تعامل و همزیستی ادیان توحیدی در ایران

زمستان/  1393

70

دکتر حجت  الاسلام ارزانی

(متن سخنرانی)

تعامل اسلام و مسیحیت در شکل  گیری و تبلور فرهنگی  اصفهان

زمستان/  1393

70

 داویت گورجینیان

(متن سخنرانی)

نقش کلیسای وانک اصفهان به منزلۀ یک مرکز روحانی

زمستان/  1393

70

 آنی بابایان (متن سخنرانی)

نقاشی های دیواری کلیسای وانک

زمستان/  1393

70

گئورک دِر وارطانیان 

(متن سخنرانی)

هنر  نگارش کتاب های دست نوشت ارمنی  در جلفای اصفهان

زمستان/  1393

70

 وازگِن غوکاسیان

(متن سخنرانی)

اوضاع اجتماعی،  اداری و مذهبی جلفای نو ‏ در قرن هفدهم میلادی

زمستان/  1393

70

 دکتر شکوه السادات اعرابی هاشمی  (متن سخنرانی)

نقش ارمنیان در شکل  گیری تمدن اصفهان

زمستان/  1393

70

شرلی آودیان (متن سخنرانی)

تلاش  های دولتی و بین  المللی برای حفظ و نگهداری بناهای تاریخی

زمستان/  1393

70

 روبرت بگلریان (متن سخنرانی)

نقش جامعۀ ارمنیان اصفهان در ارتقای روابط ایران و ارمنستان

بهار/ 1394‏

71

واروژ سورنیان(متن سخنرانی)

ادبیات ارمنی از ابتدای قرن بیستم میلادی تا کنون

بهار/ 1394‏

71

گارون سارکسیان (متن سخنرانی)

معرفی کتاب پچپچه نامه

بهار/ 1395‏

75

آرپی مانوکیان

مراسم رونمایی کتاب خنجری در این باغ

بهار/ 1395‏

75

سوریک آبنوسیان (متن سخنرانی) ‏

کلید خانهام

بهار/ 1395‏

75

دکتر قوام الدین رضوی زاده

(متن سخنرانی) ‏

خنجری در این باغ، معرف الگوی روشنفکری ارمنی

بهار/ 1395‏

75

روبرت بگلریان (متن سخنرانی) ‏

رمان خنجری در این باغ، آخرین پردۀ زندگی ادبی واهه کاچا

بهار/ 1395‏

75

آلکساندر توپچیان /   روبرت بگلریان

بر این گمانم که حتماً روزی او را در خیابان خواهم دید

 

 

‏31. سکه شناسی

 

فصل/ سال

شماره پیمان

نویسنده/ مترجم

عنوان مقاله

تابستان/  1387‏

44

شاهن هوسپیان

سکههای ایرانی ضرب شده در ایروان

پاییز/ 1387‏

45

شاهن هوسپیان

نگاهی مختصر به تاریخ منطقۀ نخجوان

بهار/ 1388‏

47

شاهن هوسپیان

نخستین سکۀ ضرب شده با حروف ارمنی

تابستان/  1389‏

52

نارک هارطونیان

مراسم بزرگداشت کارشناس و مجموعهدار اسکناس، سکه و تمبر، ادیک هوانسیان

پاییز/ 1389‏

53

شاهن هوسپیان

نقش ستارۀ دنبالهدار هالی بر روی سکههای تیگران کبیر

زمستان/ 1390

58

شاهن هوسپیان

تاریخ ارمنستان به روایت سکههای رومی

تابستان/  1391‏

60

آرمینه ظهرابیان/ شاهن هوسپیان

سرسکههای یافته شده از دورۀ صفوی در ارمنستان

پاییز/ 1391‏

61

شاهن هوسپیان

سکههای تیگران دوم

پاییز/ 1392‏

65

شاهن هوسپیان

سکههای ساسانی ضرب شده در ارمنستان

پاییز/ 1392‏

65

دکتر آرمینه ظهرابیان / شاهن هوسپیان

سکۀ شاپور دوم با نقش صلیب

تابستان/   1395‏

76

شاهن هوسپیان

سکههای حاکمان ارمنی کیلیکیه

 

 

‏32. سینما

 

فصل/ سال

شماره پیمان

نویسنده/ مترجم

عنوان مقاله

بهار/ 1388‏

47

گریگور قضاریان

حراح جانها یا یادبود حقیقت

پاییز/ 1388‏

49

 

پیشگفتار زاون قوکاسیان درباره سینمای واروژ کریم مسیحی

پاییز/ 1388‏

49

زاون قوکاسیان

زندگینامه/ ... شیدا و بهت زدۀ حرف‌‌های او بودم

پاییز/ 1388‏

49

 

خلاصۀ فیلمنامۀ  تردید

پاییز/ 1388‏

49

 

شناسنامۀ فیلم تردید

پاییز/ 1388‏

49

 

سکانس منتخب از فیلم تردید

پاییز/ 1388‏

49

بهرام بیضایی

در ستایش تردید و گذر از آن

پاییز/ 1388‏

49

بهرام رادان

به امیدروزی که واروژهایمان هر سال فیلم بسازند

پاییز/ 1388‏

49

علیرضا شجاع نوری

تردید، بخشی از زندگی

پاییز/ 1388‏

49

گفت و گو کننده: زاون قوکاسیان

تردید از دیروز تا فردا، تا همیشه/ گفت و گو با محمد مطیع

پاییز/ 1388‏

49

مهتاب کرامتی

ارزش بسیار برای سهمی کوچک

پاییز/ 1388‏

49

کاوه کاویان

معجونی از ﻣؤلفههای سینمایی

پاییز/ 1388‏

49

آتش گرکانی

هزار نقش برآرد زمانه و نبود       

 یکی چنان که در آیینۀ تصور ماست

پاییز/ 1388‏

49

سهراب زمان

هنوز تردید را ندیدهام

پاییز/ 1388‏

49

گفت و گو کننده: زاون قوکاسیان

متأسفم که نشد کل فیلم را خودم باشم/ گفت وگو با بهرام بدخشانی

پاییز/ 1388‏

49

شاپور پورامین

جز آستان توام در جهان پناهی نیست

پاییز/ 1388‏

49

محمد رضا قومی

حاصلی از همدلی، رفاقت و دوستی

پاییز/ 1388‏

49

نادر رضایی

سکوتی که شکسته شد

پاییز/ 1388‏

49

علی صمد پور

هملت با نان و نوشابۀ اضافی

پاییز/ 1388‏

49

پرویز آبنار

با تردید، تردید را آغاز کردم

پاییز/ 1388‏

49

سعید سعدی

چگونه تردید، تردید شد

پاییز/ 1388‏

49

جمشید  ارجمند

تردید، داستان کوه و زایش غول

پاییز/ 1388‏

49

احمد طالبی نژاد

دنیای راز آمیز واروژ

پاییز/ 1388‏

49

محمد سعید محصصی

چگونه یاد گرفتم از نگرانی دست بردارم و به تردید عشق بورزم

پاییز/ 1388‏

49

علیرضا منجمی

تردید در پردۀ آخر/ یادداشتی بر تردید ساختۀ واروژ کریم مسیحی

پاییز/ 1388‏

49

مینو فرشچی

فیلم ساختن یا نساختن مسئله این است

پاییز/ 1388‏

49

لیدا بربریان

هنر تلفیق در سینما

پاییز/ 1388‏

49

علی مغازهای

تردید، سنگ محکی بر فرهنگ

پاییز/ 1388‏

49

گرداننده: زاون قوکاسیان

جستجوی سلامت نگاه واروژ/ میزگردی دربارۀ تردید

پاییز/ 1388‏

49

حسن فارسی

یادم می آید...‏

پاییز/ 1388‏

49

امراﷲ احمد جو ‏

واروژانه

تابستان/  1392‏

64

رضا مهدوی هزاوه

به تماشای زاون قوکاسیان، در سینمای اصفهان

 

 

‏33. صنعت چاپ

 

فصل/ سال

شماره پیمان

نویسنده/ مترجم

عنوان مقاله

پاییز/ 1391‏

61

گردآورنده: آنوشیک ملکی

به مناسبت پانصدمین سال صنعت چاپ ارمنی

پاییز/ 1391‏

61

مترجم: آنوشیک ملکی

تاریخچۀ صنعت چاپ ارمنیان

پاییز/ 1391‏

61

آناهید هوسپیان

تئودیک، نخستین محقق در زمینۀ تاریخ صنعت چاپ ارمنی

پاییز/ 1391‏

61

تئودیک / آناهید هوسپیان

تاریخ صنعت چاپ ارمنی در ایران

پاییز/ 1391‏

61

هاسمیک خاچاطوریان

وُسکان یروانتسی

پاییز/ 1391‏

61

دکتر داریو فرینی / دکتر مهرداد ﻣؤ منی

گذر تاریخ با نائیری

 

 

‏34. طراحی لباس

 

فصل/ سال

شماره پیمان

نویسنده/ مترجم

عنوان مقاله

زمستان/  1392

66

دکتر حسین فرخی

دکتر ادنا زینلیان

 

 

‏35. فرش بافی

 

فصل/ سال

شماره پیمان

نویسنده/ مترجم

عنوان مقاله

تابستان/  1391‏

60

آرمینه آ. کاراپتیان

پیشینۀ فرشهای ارمنی و بازتاب نماد و انگاره در اصالت نقشهای آن

زمستان/  1392

66

رافی آراکلیانس

قالی یتیمان ارمنی

 

36. فرهنگ و هنر

 

فصل/ سال

شماره پیمان

نویسنده/ مترجم

عنوان مقاله

تابستان/  1386‏

40

طاتول اوهانیان

نقش بازرگانان ارمنی در فرهنگ و هنر جلفای نو

تابستان/  1386‏

40

آنی بابایان

هنرهای جلفای نو

پاییز/ 1387‏

45

رافائل ایشخانیان /  ژیلبرت مشکنبریانس

هنر، مذهب و ادبیات شفاهی ارمنیان باستان

زمستان/  1387

46

زویا خاچاطور؛ پوراندخت شمعی ‏

هاکوپ هوناتانیان، نقاش دربار ناصری

زمستان/  1387

46

نارک هارطونیان

صبا و شصت سال هنر ارمنیان ایران

زمستان/  1387

46

سروژ بارسقیان

نمایشگاه آثار هنرمندان معاصر و نوگرای ارمنیان ایران

بهار/ 1388‏

47

گریگور قضاریان

حراح جانها یا یادبود حقیقت

زمستان/  1388

50

ژیلبرت مشکنبریانس

گنجینۀ اِجمیادزین ‏

زمستان/  1388

50

آرپی مانوکیان

سارکیس بیتزاک، هنرمندی برخاسته از فرهنگ کیلیکیه

زمستان/  1388

50

بهروز خان محمدی

کلیساهای خشتی ارومیه

زمستان/  1388

50

ادوارد هاروتونیان

معرفی کتاب پزشکان در قلمرو فرهنگ و هنر

بهار/ 1389‏

51

آرپی مانوکیان

ارمنیتباران استانبول

تابستان/  1389‏

52

شاهن هوسپیان

بازماندهای از انهدام فرهنگی

تابستان/  1389‏

52

پیونیک سیمونی

مجموعۀ رهبانی استپانوس قدیس در متن معماری کلیسای ارمنی

بهار/ 1390‏

55

هاسمیک خاچاطوریان

آموزش و هنر در ارمنستان غربی

تابستان/  1392‏

64

ایساک یونانسیان

هنر ارمنیان و وزن یک اقلیت در میان یک ملت

تابستان/  1393‏

68

آرمیک نیکوقوسیان

نگاهی اجمالی به نقش ارمنیان در پیشرفت و تکامل هنرها و صنایع دستی در امپراتوری عثمانی

تابستان/  1393‏

68

بهارک مهدی

ارمنستان، کشور زیباییها و عجایب

زمستان/  1393

70

 

بناها، یادوارهها و تندیسهای واقع در محوطۀ کلیسای وانک اصفهان(دیر آمناپرکیچ مقدس)‏

 

 

‏37. فرهنگ و هویت فرهنگی

 

فصل/ سال

شماره پیمان

نویسنده/ مترجم

عنوان مقاله

بهار/ 1386‏

39

هراند دینک / ادوارد هاروتونیان

کبوتری که در درونم نگران است

بهار/ 1386‏

39

هراند دینک / ژیلبرت مشکنبریانس

تحولات سیاسی در ترکیه، آیندۀ ترکیه در اتحادیۀ اروپا، ترکیه و مسئله ارمنی

بهار/ 1386‏

39

مترجم: مارینا بُنیاتیان

گفت و گو با دینک

بهار/ 1386‏

39

تانر آکچام /  فرزانه قوجلو

شورش علیه هویت ترک

تابستان/  1389‏

52

فرحناز توکلی

نقش کلیسای ارمنی در تداوم و استمرار هویت ارمنیان

تابستان/  1392‏

64

ایساک یونانسیان

هنر ارمنیان و وزن یک اقلیت در میان یک ملت

بهار/ 1395‏

75

رافی کورتوشیان / شاهن هوسپیان

تابلوهای راهنما در ترکیه چه چیزی را در مورد آثار تاریخی ارمنستان غربی پنهان میکنند

بهار/ 1395‏

75

حمید دباشی / روبرت مارکاریان

روزی روزگاری در شرق چند ملیتی

 

 

‏38. فعالیت های اجتماعی

 

فصل/ سال

شماره پیمان

نویسنده/ مترجم

عنوان مقاله

زمستان/  1387

46

تورج خسروی

تأسیس انجمن های مخفی ارمنی در قرن نوزدهم میلادی

تابستان/  1390‏

56

تورج خسروی

چگونگی شکلگیری احزاب ارمنی

زمستان/  1392

66

ادوارد هاروتونیان

انجمنهای مستقر در پیرامون کلیسای مریم مقدس تهران

 

 

‏39. کتاب شناسی

 

فصل/ سال

شماره پیمان

نویسنده/ مترجم

عنوان مقاله

تابستان/ 1390‏

56

شیوا جعفری

کتابشناسی آثار دکتر عنایت الله رضا

تابستان/   1395‏

76

دکتر طهمورث ساجدی

نقد و بررسی کتابشناسی توصیفی ادبیات تطبیقی

 

 

‏40. گاه شماری

 

فصل/ سال

شماره پیمان

نویسنده/ مترجم

عنوان مقاله

پاییز/ 1387‏

45

آنوشیک ملکی

گاهشماری اصلی ارمنی

پاییز/ 1391‏

61

آناهید هوسپیان

مروری کوتاه بر تاریخچۀ سالنامههای ارمنی

 

 

 

‏41. گردشگری

 

فصل/ سال

شماره پیمان

نویسنده/ مترجم

عنوان مقاله

تابستان/  1386‏

40

شهرام امیری

جلفای اصفهان، محور توسعۀ گردشگری فرهنگی

تابستان/  1393‏

68

بهارک مهدی

ارمنستان، کشور زیباییها و عجایب

زمستان/  1393‏

70

گریگور قضاریان

کلیسای وانک اصفهان و جایگاه آن در گردشگری بینالمللی و ایران

زمستان/  1393‏

70

زویا خاچاطور

موزۀ کلیسای وانک اصفهان

 

 

‏42. گفت  و  گو

 

فصل/ سال

شماره پیمان

نویسنده/ مترجم

عنوان مقاله

بهار/ 1386‏

39

مترجم: مارینا بُنیاتیان

گفت و گو با دینک

پاییز/ 1386‏

41

ژیلبرت مشکنبریانس

گفت و گو با علی دهباشی

بهار/ 1388‏

47

ترجمه و تنظیم: نارک هارطونیان

من عذر میخواهم

پاییز/ 1388‏

49

گفت و گو کننده: زاون قوکاسیان

تردید از دیروز تا فردا، تا همیشه/ گفتگو با محمد مطیع

پاییز/ 1388‏

49

گفت و گو کننده: زاون قوکاسیان

متأسفم که نشد کل فیلم را خودم باشم/ گفتگو با بهرام بدخشانی

بهار/ 1389‏

51

گفت و گو کننده: گریگور قضاریان

نشستی دوستانه با تانر آکچام

بهار/ 1390‏

55

گفت و گو کننده: گریکور قضاریان

گفت و گو با پروفسور آلفرد دِ زایاس

بهار/ 1390‏

55

گفت و گو کننده: گریکور قضاریان

گفت و گو با محقق ترک، حسن سلیم اوزِرتِم

بهار/ 1391‏

59

گفت و گو کننده: گریکور قضاریان

گفت و گو با راگیپ زاراکولو، اندیشمند ترک

پاییز/ 1391‏

61

گفت و گو کننده: گریکور قضاریان

گفت و گو با اومیت یاردم، سفیر جمهوری ترکیه در ایران

زمستان/  1391

62

گفت و گو کننده: گریکور قضاریان

نژادکشی ارمنیان از دیدگاه دکتر اوغور اومیت اونگور

پاییز/ 1393‏

69

گفت و گو کننده: گریگور قضاریان

دکتر امیلیا نرسیسیانس،

استاد انسانشناسی دانشگاه تهران

پاییز/ 1394‏

73

گفت و گو کننده: گریگور قضاریان

ماندگاری و کیفیت، کلید موفقیت یک گروه کر

بهار/ 1395‏

75

گفت و گو کننده: گریگور قضاریان

گفت و گو با واروژان وُسگانیان

 

‏43. مجسمه  سازی

 

فصل/ سال

شماره پیمان

نویسنده/ مترجم

عنوان مقاله

تابستان/  1392‏

64

شاکه امیریان پطروسیان

دستانی برای بازآفرینی واقعیت و تخیل

تابستان/  1392‏

64

عباس مشهدی زاده

بانوی پیکرهساز

تابستان/  1392‏

64

ایساک یونانسیان

زاون آیوازیان، هنرمند ایرانی در مهد هنر

پاییز/ 1393‏

69

ادوارد هاروتونیان

بنای یادبود شهیدان نژادکشی ارمنیان

زمستان/  1393

70

 

بناها، یادوارهها و تندیسهای واقع در محوطۀ

 کلیسای وانک اصفهان (دیرآمنا پرکیچ مقدس)

 

 

‏44. مردم شناسی و فولکلور

 

فصل/ سال

شماره پیمان

نویسنده/ مترجم

عنوان مقاله

تابستان/  1386‏

40

دکتر شکوه اعرابی هاشمی

صفویه و جشن تقدیس آب ارمنیان

تابستان/  1386‏

40

زویا خاچاطور

پوشاک ارمنیان جلفا

تابستان/  1386‏

40

آزاد ماتیان

ادبیات عاشقهای ارمنی اصفهان

پاییز/ 1386‏

41

زویا خاچاطور

پوشاک ارمنیان چهار محال و بختیاری

بهار/ 1387‏

43

زویا خاچاطور

پوشاک ارمنیان فریدن

تابستان/  1387‏

44

گارگین فتائی

نامهای خانوادگی ارمنی

تابستان/  1387‏

44

دکتر محمد زیار

داوید ونسون، ارمنشناس جوان فرانسوی

پاییز/ 1387‏

45

ادوارد هاروتونیان

دربارۀ نامهای خانوادگی ارمنی

زمستان/  1392

66

گریکور قضاریان

موزۀ آرداک مانوکیان، موزۀ ارمنیان تهران

زمستان/  1392

66

بهارک مهدی

داستانهای محلی و ریشهیابیهای مردمی از چند اسم مکان در ارمنستان

تابستان/  1393‏

68

آرپی مانوکیان

مهاجران و ساکنان ارمنی کریمه

پاییز/  1393‏

69

تیگران گابویان /  ادوارد هاروتونیان

ارمنیان در سوریه

زمستان/  1393

70

زویا خاچاطور

آبراهام گورگنیان، نقاش، محقق و مردمشناس ارمنی

تابستان/  1394‏

72

آیمن زهری/ مونا محمد ؛

 تورج خسروی

ارمنیان در مصر

تابستان/  1394‏

72

ادوارد هاروتونیان

ارمنیان در گرجستان

پاییز/  1394‏

73

آنی آزادیان / آرمن قازاریان

نگاهی به روابط فرهنگی ایران و ارمنستان

پاییز/ 1394‏

73

محمد رافعی

گذری کوتاه بر دیروز و امروز ارمنیان فریدن

زمستان/  1394

74

آرپی مانوکیان

مهاجرنشینهای ارمنی در ایران

زمستان/  1394

74

دکتر مقدی خدا بخشیان

معماری خانههای تاریخی ارمنیان جلفای نو اصفهان

زمستان/  1394

74

زویا خاچاطور

پوشاک ارمنیان چند منطقۀ ایران:‏

ـ پوشاک ارمنیان جلفای نو

ـ پوشاک ارمنیان فریدن

ـ پوشاک ارمنیان چهار محال و بختیاری

زمستان/  1394

74

دکتر علی مختاری ؛ دکتر سمانه مختاری

نگاهی به حضور ارمنیان در مشهد و نقش اقتصادی و فرهنگی آنان

تابستان/ 1395

76

غلام شیرزاده ؛ ابراهیم بداقی

لیلان، مرکز روستاهای ارمنینشین در شهرستان خمین استان مرکزی

 

 

‏45. مسئلۀ ارمنی

 

فصل/ سال

شماره پیمان

نویسنده/ مترجم

عنوان مقاله

بهار/ 1386‏

39

هراند دینک / ژیلبرت مشکنبریانس

تحولات سیاسی در ترکیه، آیندۀ ترکیه در اتحادیۀ اروپا، ترکیه و مسئلۀ ارمنی

بهار/ 1387‏

43

آریاسب دادبه (متن سخنرانی)

نگاهی به آذربایجان و قفقاز و مسائل پانترکیسم

پاییز/ 1387‏

45

شاهن هوسپیان

نگاهی مختصر به تاریخ منطقۀ نخجوان

بهار/ 1388‏

47

سابرینا تاورنیز /  آرمینه آراکلیان

یادداشتی از استانبول؛ حدود یک میلیون قربانی نسلکشی، پنهان در لفافۀ فراموشی

بهار/ 1388‏

47

 روبینا پیرومیان /  آرمینه کاراپتیان

آنان که پس از 1915 به زندگی در ترکیه ادامه دادند

بهار/ 1389‏

51

گریگور قضاریان

‏ دادگاه ناتمام

بهار/ 1389‏

51

ادوارد هاروتونیان

آرمین وگنر

بهار/ 1389‏

51

گریکور آراکلیان(متن سخنرانی)

زیستن و آفریدن، حق مسلم ارمنیان

بهار/ 1389‏

51

محمدرضا دبیری(متن سخنرانی)

نگاهی گذرا به دیوان کیفری بینالمللی(لاهه)‏

بهار/ 1389‏

51

تالین بندری (متن سخنرانی)

نسلکشی و کنوانسیون 1948م

بهار/ 1390‏

55

گریکور آراکلیان

فردیوف نانسن، حامی حقوق پایمال شدۀ ملت ارمنی

بهار/ 1390‏

55

آلفرد دِ زایاس / نارک امیرخانیان

ارمنیان دعوی مستدل و مشروعی برای درخواست خسارت دارند

بهار/ 1390‏

55

آرا پاپیان /  تالین بندری

بررسی پیمان مسکو طبق حقوق بینالملل

تابستان/ 1390

56

شاهن هوسپیان

ارمنستان در نقشههای جغرافیایی

تابستان/ 1390

56

آنوشیک ملکی

سیری در کتاب آذربایجان و آران (آلبانیای قفقاز)‏

تابستان/ 1390

56

آنوشیک ملکی

آرتساخ ـ قراباغ در گذرگاه تاریخ

بهار/ 1391‏

59

دکتر آودیس هاروطونیان /

 شاهن هوسپیان

مبنای حقوقی جبران خسارت داراییهای مصادره و نابود شدۀ کلیساها و دیرهای ارمنستان غربی

بهار/ 1391‏

59

رافی پطروسیان / شاهن هوسپیان

بازنگری موضوع تصاحب داراییهای ارمنیان از سوی ترکیه

بهار/ 1391‏

59

مترجم: آرمینه آراکلیان

نامههای سازمان حمایت از حقوق بشر، شعبۀ استانبول، خطاب به پیشوای دینی ارمنیان حوزههای اجمیادزین و ‏کیلیکیه

تابستان/ 1391

60

دکترکارن خانلری

آذربایجان در اطلسها و متون رسمی عثمانی

بهار/ 1392‏

63

مترجم: ادوارد هاروتونیان

اعلامیۀ مشترک جاثلیق کل ارمنیان و جاثلیق ارمنیان حوزۀ دینی کیلیکیه(سیلیسی)‏

بهار/ 1392‏

63

دکترکارن خانلری

نژادکشی ارمنیان، واپسین راهحل برای تصاحب ارمنستان غربی

بهار/ 1392‏

63

شاهن هوسپیان

وارلک ورگی سی

بهار/ 1392‏

63

ادوارد بوغوسیان / ادوارد هاروتونیان

فرآیند شناسایی جهانی نژادکشی ارمنیان در دورۀ تحکیم حکومت مستقل ارمنستان (1990- 2001م)‏

بهار/ 1392‏

63

رافی پطروسیان / آرمینه آراکلیان

قربانیان و بازماندگان نژادکشی ارمنیان

پاییز/ 1392‏

65

دکتر نیکلای هوهانیسیان /

 گارون سارکسیان

نژادکشی ارمنیان در پرتو احکام صادر شدۀ دادگاه محاکمات ترکهای جوان (1919- 1920م)‏

پاییز/ 1392‏

65

گریگور  آراکلیان

دیدگاه  های ویلیام گلادستون در کتاب سیاه

بهار/ 1393‏

67

ساموئل آ. بوقوسیان / ادوارد هاروتونیان

تبعید ارمنیان کیلیکیه و طرحهای متوقفسازی آن در سالهای جنگ جهانی اول

بهار/ 1393‏

67

آرا پاپیان /  باگو

حکم داوری وودرو ویلسون در خصوص مرز بین ارمنستان و ترکیه

بهار/ 1393‏

67

آلان وایتهورن / لوسینه مارکاریان

دانشنامههای نژادکشی و مسئله ارمنیان

تابستان/  1393

68

آنوشیک  ملکی

ارمنیان کسب و تداوم مبارزه برای حفظ بقا

تابستان/  1393

68

دکتر آرا پاپیان /  باگو

ارمنستان در بیانیۀ چهارده مادهای و ودرو ویلسون

پاییز/ 1393‏

69

دکتر آرا پاپیان / گریگور قضاریان

قفقاز در طی سالیان 1918- 1921 بر اساس توافقات  حقوقی

بهار/ 1394‏

71

روبن گالیچیان / رافی آراکلیانس

نگاهی مختصر به تاریخچۀ نقشههای ارمنستان

تابستان/ 1394

72

مسعود عرفانیان

سیری بر کتاب سوق و اسکان ارمنیان در اسناد عثمانی

پاییز/ 1394‏

73

ایساک یونانسیان

درگیری ارمنی ـ تاتاری و کشتارهای ارمنیان باکو (1905- 1906م)‏

پاییز/ 1394‏

73

ایساک یونانسیان

پاکسازی قومی و کشتار ارمنیان در جمهوری آذربایجان (1988- 1990م)‏

بهار/ 1395‏

75

دکتر کارن خانلری

منابع اسلامی در باب تعلق قراباغ به ارمنستان

تابستان/  1395

76

رافی آراکلیانس

آرتساخ کجاست؟ قراباغ چیست؟ نگاهی گذرا به سه هزار سال از تاریخ

تابستان/ 1395

76

دکتر هادی آجیلی؛ منیژه اخوان و مهدیه شادمانی

بازنگری بحران قراباغ و نقش جمهوری اسلامی ایران

 

 

‏46. معرفی و نقد کتاب

 

فصل/سال

شماره پیمان

نویسنده/ مترجم

عنوان مقاله

زمستان/  1385

38

آرتویت زهرابیان

مراسم معرفی کتاب شاهین سرکیسیان، بنیانگذار تئاتر نوین ایران و قدردانی از نویسندگان آن

زمستان/  1385

38

مینا رحمتی

پیرامون کتاب شاهین سرکیسیان، بنیانگذار تئاتر نوین ایران

زمستان/  1385

38

احمد شعبانی

هنر آوانس در ترجمه و تدوین سفرنامۀ برادران شرلی

بهار/ 1386‏

39

علی دهباشی

جشن رونمایی کتاب حال و هوایی به پسند کلاغها

بهار/ 1386‏

39

حمید ودادی

خاچیک خاچر و حال و هوایی به پسند کلاغها

بهار/ 1387‏

43

ادوارد هاروتونیان

معرفی کتاب مادر بزرگ من اثر فِتحیه چِتین

بهار/ 1387‏

43

فِتحیه چِتین / ادوارد هاروتونیان

سفر مرگ

بهار/ 1387‏

43

تنی یعقوبیان

معرفی کتاب کشتزار چکاوکها اثر آنتونیا آرسلان

پاییز/ 1387‏

45

روبن قالیچیان / آرمیک نیکوقوسیان

نقـدی بر کتاب جنـگ فرهـنگی علیـه جمهـوری آذربایجان

زمستان/  1387

46

ایساک یونانسیان

مراسم معرفی کتابهای پانترکیسم، یک قرن در تکاپوی الحاقگری و پانترکیسم و ایران

زمستان/  1387

46

آرمیک نیکوقوسیان

رونمایی و معرفی کتاب معماری وارطان هوانسیان

زمستان/  1387

46

بیژن تلیانی

معرفی کتاب روحم با تو به وجد میآید

بهار/ 1388‏

47

گریگور قضاریان

حراح جانها یا یادبود حقیقت

بهار/ 1388‏

47

دکتر عبدالحسین فرزاد

معرفی کتاب نسلکشی ارمنیان

بهار/ 1388‏

47

روبینا پیرومیان/ آرمینه کاراپتیان

آنان که پس از 1915 به زندگی در ترکیه ادامه دادند

زمستان/  1388

50

ادوارد هاروتونیان

معرفی کتاب پزشکان در قلمرو فرهنگ و هنر

زمستان/  1388

50

ادوارد هاروتونیان

معرفی کتاب دانشنامۀ ایرانیان ارمنی

بهار/ 1389‏

51

استینه جان درمیان

رونمایی کتاب اقدام شرم آور

بهار/ 1389‏

51

سدیک داویدیان

سیاه برگی دیگر

زمستان /  1389‏

54

ادوارد هاروتونیان

شهیدان ارمنی جنگ تحمیلی

بهار/ 1390‏

55

رافی آراکلیانس

حماسۀ داردانل

بهار/ 1390‏

55

مسعود عرفانیان

جنبش ملی دموکراتیک ارمنی  ها و نژادکشی 1915

بهار/ 1390‏

55

روبن گالچیان

تاریخ مجعول

تابستان/ 1390

56

آنوشیک ملکی

‏ سیری در کتاب آذربایجان و اران (آلبانیای قفقاز)

بهار/ 1391‏

59

آرا اوانسیان

یادداشتی دربارۀ کتاب بازمانده و نویسنده آن

بهار/ 1391‏

59

 

آشنایی با زهره باوندی، مترجم کتاب آروسیاک، بازماندۀ خوی

تابستان/  1391‏

60

آرمینه آ. کاراپتیان

پیشینۀ فرش های ارمنی

بهار/ 1392‏

63

آرمیک نیکوقوسیان

نقش ارمنیان در حکومت عثمانی

بهار/ 1392‏

63

سدیک داوتیان

رؤیاهای سنگی

تابستان/ 1392

64

مسعود عرفانیان

دانشنامۀ ایرانیان ارمنی

پاییز/ 1392‏

65

گریکور آراکلیان

دیدگاههای ویلیام گلادستون در کتاب سیاه

زمستان / 1392‏

66

بهارک مهدی

داستانهای محلی و ریشه  یابی  های مردمی از چند

 اسم مکان در ارمنستان

بهار/ 1393‏

67

آلان وایتهورن  /  لوسینه مارکاریان

دانشنامه های نژادکشی و مسئلۀ ارمنیان

بهار/ 1393‏

67

یسنا ع. دلاور

سیری در کتاب جمهوری آذربایجان، 23 سال تکاپو برای دولت و ملتسازی

تابستان/  1393‏

68

بهارک مهدی

ارمنستان، کشور زیبایی ها و عجایب

پاییز / 1393‏

69

آرا اوانسیان

به مناسبت رونمایی کتاب ‏تئاتر و سینمای آربی اُوانسیان ‏از ورای نوشته  ها،  گفتگوها و عکس  ها ‏

بهار/ 1394‏

71

ولی کوزه گرکالجی

مروری بر دو اثر منتشر شده دربارۀ

تحولات و جریانهای سیاسی جمهوری ارمنستان

بهار/ 1394‏

71

رابرت اف. ملسون/  آرمینه آ.کاراپتیان

نژادکشی ارمنیان،

بخشی از کتاب بررسی نژادپرستی از دیدگاه جهانی

تابستان/ 1394

72

دکتر طهمورث ساجدی

نقد و بررسی کتاب دو شاهکار ادبیات جهان: رومئو و ژولیت ویلیام شکسپیر و لیلی و مجنون نظامی گنجوی اثر ‏علی اصغر حکمت

تابستان/ 1394

72

مسعود عرفانیان

سیری بر کتاب سوق و اسکان ارمنیان در اسناد عثمانی

پاییز/ 1394‏

73

دکتر طهمورث ساجدی

لُرِتا و شهد نمایش

پاییز/ 1394‏

73

ادوارد هاروتونیان

سیری در کتاب فرمانروایان شاخ زرین

بهار/ 1395‏

75

 

به مناسبت انتشار کتاب پچپچهنامه

بهار/ 1395‏

75

گفت و گو کننده: گریگور قضاریان

گفت و گو با واروژان وُسگانیان

بهار/ 1395‏

75

گارون سارکسیان

رگبار خاطرات

بهار/ 1395‏

75

حمید دباشی / روبرت مارکاریان

روزی روزگاری در شرق چند ملیتی

بهار/ 1395‏

75

آرپی مانوکیان

مراسم رونمایی کتاب خنجری در این باغ

بهار/ 1395‏

75

سوریک آبنوسیان (متن سخنرانی)

کلید خانه ام

بهار/ 1395‏

75

دکتر قوام الدین رضوی زاده (متن سخنرانی)

خنجری در این باغ، معرف الگوی روشنفکری ارمنی

بهار/ 1395‏

75

روبرت بگلریان (متن سخنرانی)

رمان خنجری در این باغ، آخرین پردۀ زندگی ادبی واهه کاچا

بهار/ 1395‏

75

آلکساندر توپچیان/ روبرت بگلریان

بر ‏این گمانم که حتماً روزی او را در خیابان خواهم   دید

تابستان/ 1395

76

دکتر طهمورث ساجدی

نقد و بررسی کتاب کتابشناسی توصیفی ادبیات تطبیقی

 

‏47. معماری

 

فصل/ سال

شماره پیمان

نویسنده/ مترجم

عنوان مقاله

بهار/ 1386‏

39

دکتر ایرج افشار(سیستانی)‏

کلیسای هریپسیمۀ مقدس

تابستان/  1386‏

40

شاهن هوسپیان

معماری کلیساهای اصفهان

تابستان/  1386‏

40

نادره شجاع دل

سیر تحول معماری در جلفای اصفهان

تابستان/  1386‏

40

سید روح اﷲ سید العسگری

خانۀ خواجه پطرس

پاییز/ 1386‏

41

بهروز خان محمدی

کلیسای سورپ پطروس قره باغ ارومیه

پاییز/ 1386‏

41

نادره شجاع دل

معرفی گورستانهای ارمنیان استان آذربایجان غربی

زمستان/  1386

42

بهروز خان محمدی

هازاراشن

زمستان/  1386

42

حسن کریمیان ؛ آرمینه مارقوسیان ‏

نخستین فضاهای زیستی و عبادی ارمنیان در تهران قدیم

تابستان/  1387‏

44

ایرج افشار سیستانی

کلیسای سرکیس مقدس خوی

تابستان/  1387‏

44

نادره شجاع دل

مقایسهای میان کلیساهای ارمنیان و آشوریان در استان آذربایجان غربی

تابستان/  1387‏

44

اِلیپس مسیحی

گزارش رو نمایی از ماکت مسجد کبود ایروان در ﻣﺆسسۀ اطلاعات

زمستان/  1387

46

شاهن هوسپیان

دیر قره کلیسا

زمستان/  1387

46

آرپی مانوکیان

آنی، اسطورهای ناکام

زمستان/  1387

46

آرمیک نیکوقوسیان

رونمایی و معرفی کتاب معماری وارطان هوانسیان

بهار/ 1388‏

47

ژیلبرت مشکنبریانس

قلعۀ پرستو ها؛ حافظ آثار نقاش قتل عام ارمنیان

بهار/ 1388‏

47

حامد کاظم زاده

گزارش بازدید از مسجد جامع شوشی

بهار/ 1388‏

47

آرپی مانوکیان

آنی، اسطورهای خاموش

زمستان/  1388

50

شاهن هوسپیان

به یاد دکتر آرمن حق نظریان

زمستان/  1388

50

دکتر آرمن حق نظریان

مسجد کبود ایروان

زمستان/  1388

50

ژیلبرت مشکنبریانس

گنجینۀ اِجمیادزین

زمستان/  1388

50

بهروز خان محمدی

کلیساهای خشتی ارومیه

بهار/ 1389‏

51

آرپی مانوکیان

ارمنیتباران استانبول

تابستان/ 1389

52

شاهن هوسپیان

بازماندهای از انهدام فرهنگی

تابستان/ 1389

52

پیونیک سیمونی

‏ مجموعۀ رهبانی استپانوس قدیس در متن معماری کلیسای ارمنی

تابستان/ 1389

52

بهروز خان محمدی

کلیسای حضرت مریم ریحان آباد

بهار/ 1390‏

55

جنگیز چاندار / استینه

جان درمیان

نقش ارمنیان در معماری استانبول

تابستان/ 1390

56

بهروز خان محمدی

تحلیلی بر معماری کلیساهای تاریخی ارمنی در ارومیه

تابستان/ 1391

60

بهروز خان محمدی

پژوهشهای باستانشناسی و باستانژئوفیزیکی در قرهکلیسا

تابستان/ 1391

60

شاهن هوسپیان

معبد گارنی

پاییز/ 1391‏

61

فرامرز طالبی

روبرت واهانیان، معمار و گیلانشناس

زمستان/  1391

62

نادره شجاع دل

کلیسای گئورگ مقدس روستای هفتوان

زمستان/  1391

62

سمیرا اصغرپور سارویی

معماری گور دخمهای در تمدن اورارتو

بهار/ 1392‏

63

شاهن هوسپیان

میراث فرهنگی در معرض انهدام

تابستان/ 1392

64

ایساک یونانسیان

دکتر سیمون آیوازیان، پدر گیتار کلاسیک ایران

زمستان/  1392

66

شاهن هوسپیان

تاریخچه و معماری کلیسای مریم مقدس تهران

زمستان/  1392

66

شرلی آودیان

پایگاه میراث جهانی کلیساهای تاریخی ایران

زمستان/  1392

66

آرموند سیمونیانس

بررسی سیر معماری کلیسای مریم مقدس تبریز

بهار/ 1393‏

67

هاسمیک استپانیان / آرمیک نیکوقوسیان

نقش ارمنیان در هنر معماری امپراتوری عثمانی

بهار/ 1393‏

67

شاهن هوسپیان

کلیساهای صخرهای ارمنستان

تابستان/ 1393

68

ریتا ظریف نیا

شصتمین سالگرد زیارت سالانۀ کلیسای تادئوس مقدس

تابستان/ 1393

68

شاهن هوسپیان

معبد آیانیس

تابستان/ 1393

68

بهروز خان محمدی

کلیسای مریم مقدس روستای آفتارخانۀ سلماس

تابستان/ 1393

68

نادره شجاع دل ؛ بهروز خان محمدی

بررسی مقابر صخرهای استان آذربایجان غربی

پاییز/ 1393‏

69

شاهن هوسپیان

تاریخچه و معماری کلیسای سرکیس مقدس تهران

پاییز/ 1393‏

69

ادوارد هاروتونیان

بنای یادبود شهیدان نژادکشی ارمنیان

زمستان/  1393

70

شاهن هوسپیان

تاریخچۀ کلیسای وانک اصفهان(دیر آمنا پرکیچ مقدس)‏

زمستان/  1393

70

 

بناها، یادوارهها و تندیسهای واقع در محوطۀ کلیسای وانک اصفهان (دیر آمنا پرکیچ مقدس)‏

زمستان/  1393

70

واروژان آراکلیان

معماری مجموعۀ کلیسای وانک اصفهان

زمستان/  1393

70

دکتر نورایر ناظاریان

‏ نگاهی به معماری و نقاشیهای دیواری منطقۀ جلفای نو

بهار/ 1394‏

71

ادوارد هاروتونیان

یادمان شهیدان نژادکشی ارمنیان در ایران

تابستان/ 1394

72

دکتر غلامرضا کیانی

خانۀ تاریخی سیمون

تابستان/ 1394

72

شاهن هوسپیان

آرامگاه پادشاهان اشکانی ارمنستان

تابستان/ 1394

72

بهروز خان محمدی

نگاهی به کلیسای تاریخی صلیب مقدس روستای مهلذان خوی

تابستان/ 1394

72

هومن بخشایی ؛ بهروز خان محمدی

گزارش لایهبرداری و مطالعۀ نقشهای

دیواری کلیسای تاریخی هفتوان سلماس

زمستان/  1394

74

دکتر هوهانس حق نظریان /

 ادوارد هاروتونیان

دیر استپانوس مقدس در گذر زمان

زمستان/  1394

74

شاهن هوسپیان

چند کلیسای ارمنی ایران در یک نگاه:‏

ـ دیر استپانوس مقدس

ـ کلیساهای روستاهای ارمنی نشین در مناطق مرکزی

ـ کلیسای بتقحم مقدس

زمستان/  1394

74

دکتر مقدی خدا بخشیان

معماری خانههای تاریخی ارمنیان جلفای نو اصفهان

بهار/ 1395‏

75

بهروز خان محمدی

نگاهی به معماری صخرهای اورارتویی در اسلام تپۀ میاندوآب آذربایجان غربی

 

‏48. مناسبات و اشترکات فرهنگی

 

فصل/سال

شماره پیمان

نویسنده/ مترجم

عنوان مقاله

پاییز/ 1386‏

41

روبرت مارکاریان(متن سخنرانی)

تبادلات ادبی ارمنیان و ایرانیان

پاییز/ 1386‏

41

آریاسب دادبه(متن سخنرانی)

فرهنگ ارمنیان ایران و مشترکات فرهنگی ایران و ارمنستان

زمستان/ 1387‏

46

نارک هارطونیان

صبا و شصت سال هنر ارمنیان ایران

بهار/ 1388‏

47

دکتر کامران احمدی

‏ پیشینۀ دوستی اقوام ایرانی و ارمنی در گذر تاریخ

زمستان/ 1390

58

آرپی مانوکیان

پیمان، پلی بر فراز اشتراکات دو فرهنگ

زمستان/ 1390

58

دکتر مهران شیراوند

تعاملات تاریخی و فرهنگی ایران و ارمنستان از عصر کهن تا کنون

تابستان/ 1391

60

آرپی مانوکیان

سرزمین و تاریخ پارس به روایت موسس خورناتسی

تابستان/ 1391

60

مهدی یار احمدی

آوارایر، طعم شکست در بوی پیروزی

تابستان/  1393

68

رافی آراکلیانس

ایزدی  ها و ارمنیان

پاییز/ 1394‏

73

آنی آزادیان / آرمن قازاریان

نگاهی به روابط فرهنگی ایران و ارمنستان

بهار/ 1395‏

75

ایساک یونانسیان

ایران و نژادکشی ارمنیان

 

 

‏49. موسیقی

 

فصل/ سال

شماره پیمان

نویسنده/ مترجم

عنوان مقاله

بهار/ 1386‏

39

تِنی یعقوبیان مقدم

موسیقی کلیسای ارمنی

زمستان/  1386‏

42

ژیلبرت مشکنبریانس

سایات نُوا، هنرمندی برای تمام نسلها

زمستان/  1386‏

42

دکتر اِلیپس مسیحی

موسیقی سایات نُوا

زمستان/  1386‏

42

سایات بابومیان

دنیای گوسان سایات نُوا

بهار/ 1391‏

59

ایساک یونانسیان

روبن گریگوریان، آهنگساز، رهبر ارکستر و نوازندۀ ویلن

پاییز/ 1391‏

61

رافی آراکلیانس

جیوان گاسپاریان، دودوک

زمستان/  1391

62

گردآوری و تألیف: آرمینه کاراپتیان

نیکول گالاندریان، موسیقیدان نامی ارمنی ـ ایرانی سدۀ بیستم میلادی

تابستان/ 1392

64

ایساک یونانسیان

دکتر سیمون آیوازیان، پدر گیتار کلاسیک ایران

تابستان/ 1392

64

ایساک یونانسیان

یادی از سلطان جاز ایران، ویگن دردریان

تابستان/ 1393

68

گریگور قضاریان

فلوت سحرآمیز در تهران نواخته شد

پاییز/ 1394‏

73

گفت و گو کننده: گریگور قضاریان

ماندگاری و کیفیت، کلید موفقیت یک گروه کُر

بهار/ 1395‏

75

روابط عمومی ﻣؤسسه ترجمه و تحقیق هور

جشنوارۀ موسیقی عدالت و صلح پایدار

تابستان/ 1395

76

واهه خوجایان

خاطراتی از نخستین فعالیتها در زمینۀ موسیقی کلاسیک غربی در ایران

تابستان/ 1395

76

ادوارد هاروتونیان

به مناسبت نخستین سالگرد درگذشت

واهه خوجایان، موسیقیدان نامی ایرانی

 

‏50. مهاجرنشین  ها

 

فصل/ سال

شماره پیمان

نویسنده/ مترجم

عنوان مقاله

تابستان/  1386‏

40

آرپی مانوکیان

واقعۀ کوچاندن ارمنیان

تابستان/ 1393

68

آرپی مانوکیان

مهاجران و ساکنان ارمنی کریمه

پاییز/ 1393‏

69

تیگران گابویان / ادوارد هاروتونیان

ارمنیان در سوریه

زمستان/  1393

70

آرپی مانوکیان

چگونگی سکونت ارمنیان در جلفای نو

تابستان/ 1394

72

آیمن زهری / مونا محمد ؛

 تورج خسروی

ارمنیان در مصر

تابستان/ 1394

72

ادوارد هاروتونیان

ارمنیان در گرجستان

پاییز/ 1394‏

73

محمد رافعی

گذری کوتاه بر دیروز و امروز ارمنیان فریدن

زمستان/  1394

74

آرپی مانوکیان

مهاجرنشینهای ارمنی در ایران

زمستان/  1394

74

دکتر علی مختاری ؛ دکتر سمانه مختاری

نگاهی به حضور ارمنیان در مشهد و نقش اقتصادی و فرهنگی آنان

زمستان/  1394

74

نیکید میرزایانس

خاندان امیریان یا امیر(خان)یانس

بهار/ 1395‏

75

گریگور قضاریان

ارمنیان رومانی، هزار سال تاریخ

 تابستان/  1395‏

76

غلام شیرزاده/ ابراهیم بداقی

لیلان، مرکز روستاهای ارمنی  نشین در شهرستان خمین استان مرکزی

 

 

‏51. میراث فرهنگی

 

فصل/ سال

شماره پیمان

نویسنده/ مترجم

عنوان مقاله

تابستان/  1386‏

40

زویا خاچاطور

موزۀ کلیسای وانک

بهار/ 1394‏

71

شاهن هوسپیان

سیاست ترکیه در قبال میراث فرهنگی ارمنیان

زمستان/  1394

74

دکتر هوهانس حق نظریان/ ادوارد هاروتونیان

دیر استپانوس مقدس در گذر زمان

زمستان/  1394

74

شاهن هوسپیان

چند کلیسای ارمنی ایران در یک نگاه

ـ دیر استپانوس مقدس

ـ کلیساهای روستاهای ارمنی نشین در مناطق مرکزی

ـ کلیسای بتقحم مقدس

 

 

 

‏52. نامه  ها و پیام  ها

 

فصل/ سال

شماره پیمان

نویسنده/ مترجم

عنوان مقاله

زمستان/ 1390

58

 

پیامهای همراهان و دوستان پیمان

بهار/ 1391‏

59

مترجم: آرمینه آراکلیان

نامـههای سازمان حمایـت از حقـوق بشر، شعبـۀ استانبول، خطاب به پیشوای دینی ارمنیان حوزههای اجمیادزین و ‏کیلیکیه

زمستان/  1392

66

 

با خوانندگان...‏

پاییز/ 1393

69

 

با خوانندگان...‏

پاییز/ 1394

73

 

پیام دکتر کارن خانلری، نمایندۀ مسیحیان ارمنی شمال کشور در مجلس نهم

زمستان/  1394

74

 

با خوانندگان...‏

 

 

‏53. نژادپرستی و نژادکشی

 

فصل/ سال

شماره پیمان

نویسنده/ مترجم

عنوان مقاله

بهار/ 1386‏

39

آرمینه آراکلیان

تقدیم به بشریت (سرمقاله)

بهار/ 1386‏

39

تانر آکچام / فرزانه قوجلو

شورش علیه هویت ترک

بهار/ 1386‏

39

علی دهباشی (متن سخنرانی)

زندگی تراژیک یک روزنامهنگار آزاده

بهار/ 1386‏

39

دکتر داوود هرمیداس باوند

(متن سخنرانی)

ارمنستان در سرآغازین فاجعۀ قرن بیست

بهار/ 1386‏

39

مهندس گئورک وارطان

(متن سخنرانی)

نود و دومین سالگرد نژادکشی ارمنیان

بهار/ 1387‏

43

ایو ترنن / ژیلبرت مشکنبریانس

قتلعام ارمنیان در مراجع بینالمللی

بهار/ 1387‏

43

استپان اِچ آسطوریان / روبیک آقاجانیان ‏

هویت ترکیه نوین و نژادکشی ارمنیان از تعصب تا ملیگرایی

بهار/ 1387‏

43

گارینه داوتیان

گزارش مراسم یادبود نود و سومین سالگرد نژادکشی ارمنیان

بهار/ 1387‏

43

علی دهباشی (متن سخنرانی)

انکار بس است، پذیرش!‏

بهار/ 1387‏

43

آریاسب دادبه (متن سخنرانی)

نگاهی به آذربایجان و قفقاز و مسائل پانترکیسم

بهار/ 1387‏

43

روبرت بگلریان (متن سخنرانی)

سخنرانی روبرت بگلریان در مراسم یادبود نژادکشی ارمنیان

بهار/ 1388‏

47

 

متن سخنرانی گئورک وارطان، در مراسم یادبود نود و چهارمین سالگرد نژادکشی ارمنیان

بهار/ 1388‏

47

آریاسب دادبه

نسلکشی و آگاهی ملی

بهار/ 1388‏

47

دکتر کارن خانلری

بازماندگان ارمنی در آناتولی

بهار/ 1388‏

47

ژیلبرت مشکنبریانس

قلعه پرستوها؛ حافظ آثار نقاش قتلعام ارمنیان

بهار/ 1388‏

47

ترجمه و تنظیم: نارک هارطونیان

من عذر میخواهم

بهار/ 1388‏

47

گریگور قضاریان

حراح جانها یا یادبود حقیقت

بهار/ 1388‏

47

سابرینا تاورنیز / آرمینه آراکلیان

یادداشتی از استانبول؛ حدود یک میلیون قربانی نسلکشی، پنهان در لفافۀ فراموشی

بهار/ 1388‏

47

دکتر عبدالحسین فرزاد

معرفی کتاب نسلکشی ارمنیان

بهار/ 1388‏

47

روبینا پیرومیان / آرمینه کاراپتیان

آنان که پس از 1915 به زندگی در ترکیه ادامه دادند

بهار/ 1388‏

47

آنوشیک ملکیان

گزارش مراسم نود و چهارمین سالگرد نژادکشی ارمنیان

بهار/ 1388‏

47

گریگور آراکلیان

مشارکت ارمنستان در روند شناسایی بین  المللی قتل  عام ارمنیان و ابتکار عمل ایروان در راستای عادی  سازی روابط بین ارمنستان و ترکیه

تابستان/   1388

48

روبرت بگلریان ؛ مهندس گئورک وارطان

هرایر خالاتیان در مجلس/ بررسی نهایی قانون اساسی و اولین دورۀ مجلس شورای اسلامی

بهار/ 1389‏

51

گریگور قضاریان

دادگاه ناتمام

بهار/ 1389‏

51

آرمیک نیکوقوسیان

سوقومون تهلیریان

بهار/ 1389‏

51

ادوارد هاروتونیان

آرمین وگنر

بهار/ 1389‏

51

گفت و گو کننده: گریگور قضاریان

نشستی دوستانه با تانر آکچام

بهار/ 1389‏

51

استینه جان درمیان

رونمایی کتاب اقدام شرم آور

بهار/ 1389‏

51

دکتر تانر آکچام (متن سخنرانی)

از زمانی که ارمنیان رفتند آناتولی روی خوش به خود ندیده

بهار/ 1389‏

51

کارینه داودیان

گزارش مراسم یادبود نود و پنجمین سالگرد نژادکشی  ارمنیان

بهار/ 1389‏

51

گریگور آراکلیان (متن سخنرانی)

زیستن و آفریدن، حق مسلم ارمنیان

بهار/ 1389‏

51

محمدرضا دبیری (متن سخنرانی)

نگاهی گذرا به دیوان کیفری بینالمللی(لاهه)‏

بهار/ 1389‏

51

تالین بندری ‏ (متن سخنرانی)

نسلکشی و کنوانسیون 1948م

بهار/ 1389‏

51

سدیک داویدیان

سیاه برگی دیگر

بهار/ 1389‏

51

تانرآکچام / استینه جان درمیان

نامۀ سرگشادۀ تانر آکچام به سران وقت ترکیه

بهار/ 1389‏

51

کاتیا م. پلتکیان / رافی آراکلیانس

نژادکشی ارمنیان و انعکاس آن در روزنامههای وقت جهان

بهار/ 1389‏

51

احمد آلتان / آرمینه آراکلیان

نژادکشی(مناظره با ملت خود)‏

بهار/ 1389‏

51

دافنه آبیل / آرمینه آراکلیان

تنش و برخورد عواطف در نشست ترکها و ارمنیان در دانشگاه هاروارد

بهار/ 1390‏

55

گریگور آراکلیان

فردیوف نانسن، حامی حقوق پایمال شدۀ ملت ارمنی

بهار/ 1390‏

55

گفت و گو کننده: گریکور قضاریان

گفت و گو با پروفسور آلفرد دِ زایاس

بهار/ 1390‏

55

آلفرد دِ زایاس / نارک امیرخانیان

ارمنیان دعوی مستدل و مشروعی برای درخواست خسارت دارند

بهار/ 1390‏

55

شاهن هوسپیان

موزۀ یادبود نژادکشی ارمنیان

بهار/ 1390‏

55

لِوون آنانیان / خاچیک خاچر

نامۀ سرگشادۀ رئیس انجمن نویسندگان ارمنستان، به یک نویسندۀ ترک

بهار/ 1390‏

55

گفت و گو کننده: گریکور قضاریان

گفت و گو با محقق ترک، حسن سلیم اوزِرتِم

بهار/ 1390‏

55

مسعود عرفانیان

جنبش ملی دموکراتیک ارمنیها و نژادکشی 1915م

بهار/ 1390‏

55

آرمینه آراکلیان

نژادکشی ارمنیان در مطبوعات معتبر جهانی

بهار/ 1391‏

59

آرِویک آودیسیان / آرمنوش آراکلیان

نقش سازندگان افکار عمومی در انکار نژادکشی ارمنیان

بهار/ 1391‏

59

آناهیت وارتانیان(فرهادیان) /

 آرا اوانسیان

پدرم فقط یک بار تعریف کرد...‏

بهار/ 1391‏

59

آرا اوانسیان

یادداشتی در بارۀ کتاب بازمانده و نویسندۀ آن

بهار/ 1391‏

59

فریس افتخار

یادی از دوران کودکی

بهار/ 1391‏

59

 

آشنایی با زهره باوندی مترجم کتاب آروسیاک، بازماندۀ خوی

بهار/ 1391‏

59

گفت و گو کننده: گریکور قضاریان

گفت و گو با راگیپ زاراکولو، اندیشمند ترک

بهار/ 1391‏

59

دکتر کارن خانلری

نژادکشی ارمنیان و سیاست  های پان  ترکیستی

بهار/ 1391‏

59

مترجم: آرمینه آراکلیان

برای آنهایی که باور ندارند و آنهایی که تحریف تاریخ را به پاکی وجدان ترجیح میدهند

بهار/ 1391‏

59

مترجم: آرمینه آراکلیان ‏

‏ نامههای سازمان حمایت از حقوق بشر، شعبۀ استانبول، خطاب به پیشوای دینی ارمنیان حوزههای اجمیادزین و ‏کیلیکیه

تابستان/ 1391

60

رافی آراکلیانس

جک گِوُرکیان، معروف به «دکتر مرگ»

تابستان/ 1391

60

گریکور آراکلیان

نژادکشی ارمنیان در نوشتههای پژوهشگران

و نویسندگان ایرانی

پاییز/1391

61

گفت و گو کننده: گریکور قضاریان

گفت و گو با اومیت یاردم، سفیر جمهوری ترکیه در ایران

زمستان/ 1391

62

گفت و گو کننده: گریکور قضاریان

نژادکشی ارمنیان از دیدگاه دکتر اوغور اومیت اونگور

بهار/ 1392‏

63

مترجم: ادوارد هاروتونیان

اعلامیۀ مشترک جاثلیق کل ارمنیان و جاثلیق ارمنیان حوزۀ دینی کیلیکیه (سیلیسی)‏

بهار/ 1392‏

63

دکترکارن خانلری ‏

نژادکشی ارمنیان، واپسین راهحل برای تصاحب ارمنستان غربی

بهار/ 1392‏

63

فائز الغُصین / رافی آراکلیانس

کشتارگاه در ارمنستان

بهار/ 1392‏

63

ادوارد بوقوسیان / ادوارد هاروتونیان

فرآیند شناسایی جهانی نژادکشی ارمنیان در دورۀ تحکیم حکومت مستقل ارمنستان(1990- 2001م)‏

بهار/ 1392‏

63

گریکور قضاریان

نظرات تنی چند از صاحبنظران جهانی در مورد نژادکشی ارمنیان

بهار/ 1392‏

63

ایساک یونانسیان

مراسم یادبود نود و هشتمین سالگرد نژادکشی ارمنیان

بهار/ 1392‏

63

دکتر کارن خانلری (متن سخنرانی)

نژادکشی ارمنیان، بزرگ  ترین جنایت علیه بشریت

بهار/ 1392‏

63

دکتر  حسن بهشتی پور

 (متن سخنرانی)

چرا نباید 24 آوریل 1915م را فراموش کرد؟

بهار/ 1392‏

63

علی موقر

جسارت مواجهه با تاریخ

بهار/ 1392‏

63

تانر آکچام / آرمنوش آراکلیان

ترکیه و شبح ارمنیان

بهار/ 1392‏

63

رافی پطروسیان / آرمینه آراکلیان

قربانیان و بازماندگان نژادکشی ارمنیان

بهار/ 1392‏

63

خاچیک مورادیان /  آرمینه آراکلیان

زبان ترکی خود را تقدیم میکنم تا زبان عدالت را از دهان شما بشنوم

پاییز/ 1392‏

65

دکتر نیکلای هوهانیسیان/ گارون سارکسیان

نژادکشی ارمنیان در پرتو احکام صادر شدۀ دادگاه محاکمات ترکهای جوان(1919- 1920م)‏

پاییز/ 1392‏

65

گریگور  آراکلیان

دیدگاههای ویلیام گلادستون در کتاب سیاه

زمستان/ 1392

66

رافی آراکلیانس

قالی یتیمان ارمنی

بهار/ 1393‏

67

ساموئل آ. بوقوسیان / ادوارد هاروتونیان

تبعید ارمنیان کیلیکیه و طرحهای متوقفسازی آن در سالهای جنگ جهانی اول

بهار/ 1393‏

67

آودیس هاروتیونیان/  آرمینه آراکلیان

قتل فعالان و اندیشمندان سیاسی و اجتماعی وان، 1914- 1915م

بهار/ 1393‏

67

الان وایتهورن / لوسینه مارکاریان

دانشنامههای نژادکشی و مسئله ارمنیان

بهار/ 1393‏

67

ساموئل کاراپتیان / شاهن هوسپیان

سنگنبشته های یادبود نژادکشی ارمنیان در ارمنستان غربی

تابستان/  1393‏

68

دکتر آرا پاپیان / باگو ‏

ارمنستان در بیانیۀ چهارده مادهای وودرو ویلسون

پاییز/ 1393‏

69

ادوارد هاروتونیان

‏ بنای یادبود شهیدان نژادکشی ارمنیان

پاییز/ 1393‏

69

تیگران گابویان / ادوارد هاروتونیان

ارمنیان در سوریه ‏

بهار/ 1394‏

71

آرپی مانوکیان

ساکنان ارمنی امپراطوری عثمانی

بهار/ 1394‏

71

ادوارد هاروتونیان

یادمان های شهیدان نژادکشی ارمنیان در ایران

بهار/ 1394‏

71

رافی آراکلیانس ‏

نماد یادبود یکصدمین سالگرد نژادکشی ارمنیان به دست حاکمان عثمانی

بهار/ 1394‏

71

رافی خاچاطوریان / رامین کریمیان

یک قرن سکوت

بهار/ 1394‏

71

آرمیک نیکوقوسیان

نگاهی به سالروز یکصدمین سال نژادکشی ارمنیان در24 آوریل 1915م به دست حکومت عثمانی

بهار/ 1394‏

71

رابرت اف. ملسون / آرمینه آ. کاراپتیان

نژادکشی ارمنیان ‏

بهار/ 1394‏

71

روابط عمومی ﻣؤسسه ترجمه و تحقیق هور

‏ مراسم یادبود یکصدمین سالگرد نژادکشی ارمنیان

تابستان/ 1394

72

مسعود عرفانیان

سیری بر کتاب سوق و اسکان ارمنیان در اسناد عثمانی

پاییز/ 1394‏

73

ایساک یونانسیان

درگیری ارمنی ـ تاتاری و کشتارهای ارمنیان باکو (1905- 1906م)‏

پاییز/ 1394‏

73

ایساک یونانسیان

پاک  سازی قومی و کشتار ارمنیان در جمهوری آذربایجان(1988- 1990م)‏

بهار/ 1395‏

75

ادوارد هاروتونیان

نژادکشی یا نسلکشی

بهار/ 1395‏

75

ایساک یونانسیان

نقش آلمان در نژادکشی ارمنیان

بهار/ 1395‏

75

ایساک یونانسیان

ایران و نژادکشی ارمنیان

بهار/ 1395‏

75

دکتر امیرحسین نوربخش

شروعی بر پایان کشتار درمانی

بهار/ 1395‏

75

ادوارد هاروتونیان

نگاهی به فعالیتهای هیئت برگزار کنندۀ مراسم یادبود صدمین سالگرد نژادکشی ارمنیان در تهران

بهار/ 1395‏

75

گروه مطالعات سیاسی ﻣؤسسه ترجمه و تحقیق هور

مراسم یادبود صد و یکمین سالگرد نژادکشی ارمنیان

 

 

‏54. نظریه  های سیاسی ـ اجتماعی

 

فصل/ سال

شماره پیمان

نویسنده/ مترجم

عنوان مقاله

تابستان/  1389‏

52

دکتر کارن خانلری / سرکیس مگردیچیان

زیربناهای نظری مرام نامۀ فدراسیون انقلابی ارمنی

بهار/ 1390‏

55

مهدی حسینی تقی آباد

مروری تحلیلی بر فرآیند شکلگیری پانترکیسم

تابستان/  1390‏

56

محمد حسین خسرو پناه

عنایت اﷲ رضا و نقد کمونیسم

تابستان/  1390‏

56

کاوه بیات

دکتر عنایت اﷲ رضا و جهان پیرامون او

تابستان/  1390‏

56

تورج خسروی

چگونگی شکلگیری احزاب ارمنی

بهار/ 1391‏

59

دکترکارن خانلری

نژادکشی ارمنیان و سیاستهای پانترکیستی از دیدگاه حسین کاظم زاده (ایرانشهر)‏

زمستان/ 1391

62

دکترکارن خانلری

ملتگرایی یا ملیگرایی؟

پاییز/ 1392‏

65

‏دکترکارن خانلری /  روبرت بگلریان ‏

انقلاب اجتماعی

بهار/ 1393‏

67

‏دکترکارن خانلری /  روبرت بگلریان

آزادی، برابری و عدالت

بهار/ 1393‏

67

رافی آراکلیانس

سیری مختصر در تحولات عقیدتی و سیاسی امپراتوری عثمانی

بهار/ 1393‏

67

سرکیس مگردیچیان

جریانهای پانترکیستی در ایران معاصر

بهار/ 1394‏

71

شاهن هوسپیان

سیاست ترکیه در قبال میراث فرهنگی ارمنیان

 

‏55. نقاشی و خطاطی

 

فصل/سال

شماره پیمان

نویسنده/ مترجم

عنوان مقاله

تابستان/  1386‏

40

آنی بابایان

بازرگانان جلفا و شکلگیری هنر نقاشی دیواری در سدۀ هفدهم م/ یازدهم ق

زمستان/ 1387

46

زویا خاچاطور ؛ پوراندخت شمعی

هاکوپ هوناتانیان، نقاش دربار ناصری

زمستان/ 1387

46

نارک هارطونیان

صبا و شصت سال هنر ارمنیان ایران

پاییز/ 1389‏

53

آرپی مانوکیان

فرانسه، خاستگاه نقاشان مترقی ارمنی

پاییز/ 1389‏

53

آرلین وارطانیان

اِدمان آیوازیان

پاییز/ 1389‏

53

هادی سیف

ادمان آیوازیان، در فراغ یار و دیارش، ایران

پاییز/ 1390‏

57

آرپی مانوکیان

توروس روسلین و میراث هنری او

تابستان/  1391‏

60

مهدی علی اکبر زاده

بررسی تأثیرات مارکار قرابگیان در هنر معاصر ایران

پاییز/ 1391‏

61

ایساک یونانسیان

سمبات دِر کیورقیان

تابستان/  1392‏

64

ایساک یونانسیان

دکتر سیمون آیوازیان، پدر گیتار کلاسیک ایران

پاییز/ 1392‏

65

آرپی مانوکیان

نقاش بزرگ دریاها

پاییز/ 1392‏

65

مهدی علی اکبر زاده

سارکیس خاچاتوریان، نقاش نوآور ارمنی در جلفای اصفهان

پاییز/ 1393‏

69

آرپی مانوکیان

میراث مینیاتور ارمنی

پاییز/ 1393‏

69

مهدی علی اکبر زاده

یرواند نهاپتیان، از بنیانگذاران مکتب نقاشی آبرنگ ایران

پاییز/ 1393‏

69

رافی آراکلیانس

ارمنی دیگر

زمستان/ 1393

70

زویا خاچاطور

آبراهام گورگنیان، نقاش، محقق و مردمشناس ارمنی

زمستان/ 1393

70

دکتر نورایر ناظاریان

نگاهی به معماری و نقاشیهای دیواری منطقۀ جلفای نو

زمستان/ 1393

70

گریگور قضاریان

تابلوی «زندگی» یک نقاش، هنرمند نقاش و مرمتکار آثار نقاشی، استاد ستراک نظریان

زمستان/ 1393

70

الهه روستایی سیچانی ؛ دکتر امیرحسین چیت سازیان

رویکردی جامعهشناختی بر دیوار نگارههای کلیسای وانک اصفهان(دیر آمنا پرکیچ مقدس)‏

زمستان/ 1393

70

میکائل آراکلیان / کلار آبولیان

بررسی انجیلهای مزین به نقوش مکتب نگارگری جلفای نو اصفهان

تابستان/  1394‏

72

دکتر مهدی علی اکبر زاده

تبیین جایگاه میناس، نقاش ارمنی، در تاریخ نقاشی ایران

تابستان/  1394‏

72

هومن بخشایی ؛

بهروز خان محمدی

گزارش لایهبرداری و مطالعۀ نقشهای دیواری کلیسای تاریخی هفتوان سلماس

 

‏56. نگاهی به تاریخ

 

فصل/ سال

شماره پیمان

نویسنده/ مترجم

عنوان مقاله

زمستان/  1385

38

احمد شعبانی

هنر آوانس در ترجمه و تدوین سفرنامۀ برادران شرلی

بهار/ 1386‏

39

دکتر عبدالرضا هوشنگ مهدوی

دیپلماتهای ارمنی در دوران قاجار

بهار/ 1386‏

39

رابرت بدروسیان / محسن جعفری مذهب

انجامههای ارمنی سدههای سیزدهم و چهاردهم م./ هفتم و هشتم ه.‏

بهار/ 1386‏

39

آرپی مانوکیان

ارمنیان و مادها

تابستان/  1386‏

40

آرپی مانوکیان

واقعۀ کوچاندن ارمنیان

تابستان/  1386‏

40

دکتر شکوه اعرابی هاشمی

زوال و ظهور جلفا

تابستان/  1386‏

40

دکتر شکوه اعرابی هاشمی

صفویه و جشن تقدیس آب ارمنیان

تابستان/  1386‏

40

طاتول اوهانیان

نقش بازرگانان ارمنی در فرهنگ و هنر جلفای نو

پاییز/ 1386‏

41

آرپی مانوکیان

ارمنیان و دولت باستانی هخامنشی

زمستان/  1386

42

آرپی مانوکیان

ارمنیان در دوران سلطنت سلوکیان

زمستان/  1386

42

شهرام امیری

نقش وسپوهران و دهقانان در ساختار سیاسی ایران

بهار/ 1387‏

43

هراچیا آچاریان / آرمیک نیکوقوسیان

نقش ارمنیان در امپراتوری عثمانی

بهار/ 1387‏

43

آریاسب دادبه (متن سخنرانی)

نگاهی به آذربایجان و قفقاز و مسائل پانترکیسم

بهار/ 1387‏

43

آرپی مانوکیان

ارمنیان و سلسلۀ اشکانی پارتها

تابستان/  1387‏

44

آرپی مانوکیان

ارمنیان و سلسلۀ پادشاهان ساسانی

تابستان/  1387‏

44

رافائل ایشخانیان / ژیلبرت مشکنبریانس

ارمنستان و ارمنیان در سنگنوشتههای کهن

تابستان/  1387‏

44

علیرضا سلیمان زاده

ریشه و خاستگاه ارمنیان

پاییز/ 1387‏

45

رافائل ایشخانیان / ژیلبرت مشکنبریانس

هنر، مذهب و ادبیات شفاهی ارمنیان باستان

پاییز/ 1387‏

45

آنوشیک ملکی

گاهشماری اصلی ارمنی

پاییز/ 1387‏

45

شاهن هوسپیان

نگاهی مختصر به تاریخ منطقۀ نخجوان

پاییز/ 1387‏

45

روبن قالیچیان / آرمیک نیکوقوسیان

نقدی بر کتاب جنگ فرهنگی علیه جمهوری آذربایجان

زمستان/ 1387

46

شاهن هوسپیان

دیر قره کلیسا

زمستان/ 1387

46

تورج خسروی

تأسیس انجمنهای مخفی ارمنی در قرن نوزدهم

زمستان/ 1387

46

گارون سارکسیان

سپاهبدان ارمنستان در سدههای چهارم و پنجم میلادی

زمستان/ 1387

46

آرپی مانوکیان

آنی، اسطورهای ناکام

بهار/ 1388‏

47

آریاسب دادبه

نسلکشی و آگاهی ملی

بهار/ 1388‏

47

دکتر کارن خانلری

بازماندگان ارمنی در آناتولی

بهار/ 1388‏

47

ژیلبرت  مشکنبریانس

‏ قلعۀ پرستوها؛ حافظ آثار نقاش قتلعام ارمنیان

بهار/ 1388‏

47

رافی آراکلیانس

چرا آرارات؟

بهار/ 1388‏

47

شاهن هوسپیان

نخستین سکۀ ضرب شده با حروف ارمنی

بهار/ 1388‏

47

آرپی مانوکیان

آنی، اسطورهای خاموش

بهار/ 1388‏

47

دکتر کامران احمدی

پیشینۀ دوستی اقوام ایرانی و ارمنی در گذر تاریخ

بهار/ 1388‏

47

سابرینا تاورنیز/  آرمینه آراکلیان

یادداشتی از استانبول؛ حدود یک میلیون قربانی نسلکشی، پنهان در لفافۀ فراموشی

بهار/ 1388‏

47

دکتر عبدالحسین فرزاد ‏

معرفی کتاب نسل کشی ارمنیان

بهار/ 1388‏

47

روبینا پیرومیان / آرمینه کاراپتیان

آنان که پس از 1915م به زندگی در ترکیه ادامه دادند

تابستان/  1388‏

48

آرپی مانوکیان

ارمنیان و مجلس/ از مشروطیت تا سقوط قاجاریه

تابستان/  1388‏

48

آنوشیک ملکی

ارمنیان و مجلس/ از دوره ششم تا بیست و چهارم قانونگذاری

زمستان/  1388

50

عابد تقوی

نقش ارمنیان در تکوین هویت ملی ایران عصر صفوی

بهار/ 1389‏

51

آرپی مانوکیان

ارمنیتباران استانبول

بهار/ 1389‏

51

دکتر نادر انتخابی ‏

تاریخ، فراموشی و انکار

بهار/ 1389‏

51

گریگور قضاریان

دادگاه ناتمام

بهار/ 1389‏

51

آرمیک نیکوقوسیان

سوقومون تهلیریان

بهار/ 1389‏

51

ادوارد هاروتونیان

آرمین وگنر

بهار/ 1389‏

51

دکتر ادوارد دانییلیان / ژیلبرت مشکنبریانس

تغییر و تحریف اسامی مکانهای ارمنی و ارمنستان

بهار/ 1389‏

51

آنوشیک ملکیان

کودکستانها در ارمنستان غربی

تابستان/  1389‏

52

شاهن هوسپیان

بازماندهای از انهدام فرهنگی

تابستان/  1389‏

52

آناهید یحیی

پیشینۀ ایرانشناسی در ارمنستان

تابستان/  1389‏

52

شاهن هوسپیان

اسکناسهای اولین جمهوری ارمنستان

تابستان/  1389‏

52

آرپی مانوکیان

ارمنستان در خلال فتوحات سلجوقیان

تابستان/  1389‏

52

دکتر هاروتیون میناسیان / ادوارد هاروتونیان

خاندان پزشکان بُختیشوع در قلمرو خلفای عرب

پاییز/ 1389‏

53

آناهید یحیی

یقیشه و آراکل داوریژتسی، ایرانشناسان ارمنی

پاییز/ 1389‏

53

شاهن هوسپیان

نقش ستارۀ دنبالهدار هالی بر روی سکههای تیگران کبیر

زمستان/ 1389

54

دکتر علی ططری

جایگاه ارمنیان در تاریخنگاری مشروطیت و مجلس

زمستان/ 1389

54

آنوشیک ملکی

نگاهی اجمالی بر حوزههای انتخاباتی ارمنیان در مجلس شورای اسلامی

زمستان/ 1389

54

آرپی مانوکیان

نمایندگان منتخب ارمنیان در قاب تاریخ شفاهی مجلس شورای اسلامی

بهار/ 1390‏

55

آرپی مانوکیان

ساکنان ارمنی سیواس

بهار/ 1390‏

55

هاسمیک خاچاطوریان

نظامیان ارمنی در ارتش عثمانی

بهار/ 1390‏

55

رافی آراکلیانس

حماسۀ داردانل

بهار/ 1390‏

55

روبن گالچیان

تاریخ مجعول

بهار/ 1390‏

55

آرمینه آراکلیان

نژادکشی ارمنیان در مطبوعات معتبر جهانی

تابستان/  1390‏

56

شاهن هوسپیان

ارمنستان در نقشههای جغرافیایی

تابستان/  1390‏

56

آنوشیک ملکی

سیری در کتاب آذربایجان و آران(آلبانیای قفقاز)‏

تابستان/  1390‏

56

آنوشیک ملکی

آرتساخ ـ قراباغ در گذرگاه تاریخ

تابستان/  1390‏

56

آرپی مانوکیان

بررسی اسناد انتخابات ارمنیان در دورۀ پهلوی اول

تابستان/  1390‏

56

تورج خسروی

چگونگی شکلگیری احزاب ارمنی

پاییز/ 1390‏

57

شاهن هوسپیان

اولین سفیر زن جهان

زمستان/ 1390

58

دکتر مهران شیراوند

تعاملات تاریخی و فرهنگی ایران و ارمنستان از عصر کهن تا کنون

زمستان/ 1390

58

علیرضا حسنیان

بیش از شصت سال با رادیو ارمنی

بهار/ 1391‏

59

آرِویک آودیسیان / آرمنوش آراکلیان

نقش سازندگان افکار عمومی در انکار نژادکشی ارمنیان

تابستان/ 1391‏

60

آرمینه آ. کاراپتیان

پیشینۀ فرشهای ارمنی و بازتاب نماد و انگاره در اصالت نقشهای آن ‏

تابستان/  1391‏

60

دکترکارن خانلری

آذربایجان در اطلسها و متون رسمی عثمانی

تابستان/  1391‏

60

آرپی مانوکیان

سرزمین و تاریخ پارس به روایت

 مُوسس خورناتسی

تابستان/  1391‏

60

مهدی یار احمدی

آوارایر، طعم شکست در بوی پیروزی

پاییز/ 1391‏

61

نیکولای هوهانیسیان / مسعود احمدی ؛ تورج خسروی

نگاهی به روابط عربها و ارمنیان از گذشته تا حال

زمستان/ 1391

62

رافی آراکلیانس

لورنس عربستان و ارمنیان

زمستان/ 1391

62

کلارا آبولیان

کوریون، نخستین تاریخنگار ارمنی

زمستان/ 1391

62

شاهن هوسپیان

گریکور داتِواتسی

زمستان/ 1391

62

آرپی مانوکیان

پادشاهی ارمنی کیلیکیه از پیدایش تا خاموشی

زمستان/ 1391

62

فرشید ابراهیم پور

نگاهی به تاریخ ارمنستان و بررسی

 به پا خاستن دودمان کهن باگرادونی

بهار/ 1392‏

63

آرپی مانوکیان

ساختار اقتصادی شهرهای ارمنستان غربی و وضعیت ساکنان ارمنی آن(1800- 1870م)‏

پاییز/ 1392‏

65

آرپنا مسروپیان /  آرمینه آراکلیان

لرد بایرون در دیر ارمنیان مخیتاریست

پاییز/ 1392‏

65

دکتر نیکلای هوهانیسیان / گارون سارکسیان

نژادکشی ارمنیان در پرتو احکام صادر شدۀ دادگاه محاکمات ترکهای جوان(1919- 1920م)‏

پاییز/ 1392‏

65

شاهن هوسپیان

سکههای ساسانی ضرب شده در ارمنستان

پاییز/ 1392‏

65

دکتر آرمینه ظهرابیان / شاهن هوسپیان

سکۀ شاپور دوم با نقش صلیب

پاییز/ 1392‏

65

گریگور آراکلیان

دیدگاههای ویلیام گلادستون در کتاب سیاه

زمستان/ 1392

66

گریکور قضاریان

موزۀ آرداک مانوکیان، موزۀ ارمنیان تهران

زمستان/ 1392

66

شرلی آودیان

پایگاه میراث جهانی کلیساهای تاریخی ایران

زمستان/ 1392

66

رافی آراکلیانس

قالی یتیمان ارمنی

زمستان/ 1392

66

مهدی یاراحمدی ؛ صادق کریمی

راه راندیا

بهار/ 1393‏

67

رافی آراکلیانس

سیری مختصر در تحولات عقیدتی و سیاسی امپراتوری عثمانی

بهار/ 1393‏

67

آرپی مانوکیان

ارمنیان قیصریه در گذر رویدادها

بهار/ 1393‏

67

ساموئل آ. بوقوسیان / ادوارد هاروتونیان

تبعید ارمنیان کیلیکیه و طرحهای متوقفسازی آن در سالهای جنگ جهانی اول

بهار/ 1393‏

67

آودیس هاروتیونیان / آرمینه آراکلیان

قتل فعالان و اندیشمندان سیاسی و اجتماعی وان، 1914- 1915م

بهار/ 1393‏

67

آرا پاپیان / باگو

حکم داوری وودرو ویلسون در خصوص مرز بین ارمنستان و ترکیه

بهار/ 1393‏

67

آرا پاپیان / باگو

‏ نامۀ سرگشادۀ آرا پاپیان به احمد داوود اوغلو، وزیر امور خارجۀ ترکیه، در 2009م

بهار/ 1393‏

67

هاسمیک استپانیان / آرمیک نیکوقوسیان

نقش ارمنیان در هنر معماری امپراتوری عثمانی

بهار/ 1393‏

67

ساموئل کاراپتیان / شاهن هوسپیان

سنگنبشتههای یادبود نژادکشی ارمنیان در ارمنستان غربی

تابستان/  1393‏

68

آرپی مانوکیان

مهاجران و ساکنان ارمنی کریمه

تابستان/  1393‏

68

آنوشیک ملکی

ارمنیان کسب و تداوم مبارزه برای حفظ بقا

تابستان/  1393‏

68

آرمیک نیکوقوسیان

نگاهی اجمالی به نقش ارمنیان در پیشرفت و تکامل هنرها و صنایع دستی در امپراتوری عثمانی

تابستان/  1393‏

68

ریتا ظریف نیا

شصتمین سالگرد زیارت سالانۀ کلیسای تادئوس مقدس

تابستان/  1393‏

68

آرا پاپیان / باگو

ارمنستان در بیانیۀ چهارده مادهای وودرو ویلسون

تابستان/  1393‏

68

شاهن هوسپیان

معبد آیانیس

تابستان/  1393‏

68

نادره شجاع دل ؛ بهروز خان محمدی

بررسی مقابر صخرهای استان آذربایجان غربی

تابستان/  1393‏

68

بهارک مهدی

‏ ارمنستان، کشور زیباییها و عجایب

تابستان/  1393‏

69

دکتر آرا پاپیان / گریکور قضاریان

قفقاز در طی سالیان 1918- 1921م بر اساس توافقات حقوقی

پاییز/ 1393‏

69

تیگران گابویان / ادوارد هاروتونیان

ارمنیان در سوریه

زمستان/ 1393

70

آرپی مانوکیان

چگونگی سکونت ارمنیان در جلفای نو

زمستان/ 1393

70

 

سیصد و پنجاهمین سالگرد احداث کلیسای وانک اصفهان(دیرآمنا پرکیچ مقدس)‏

زمستان/ 1393

70

شاهن هوسپیان

تاریخچۀ کلیسای وانک اصفهان(دیرآمنا پرکیچ مقدس)‏

زمستان/ 1393

70

الهه روستایی سیچانی ؛

 دکتر امیرحسین چیت سازیان

رویکردی جامعهشناختی بر دیوارنگارههای کلیسای وانک اصفهان(دیر آمنا پرکیچ مقدس)‏

بهار/ 1394‏

71

آرپی مانوکیان

ساکنان ارمنی امپراتوری عثمانی

بهار/ 1394‏

71

روبن گالیچیان / رافی آراکلیانس

نگاهی مختصر به تاریخچۀ نقشههای ارمنستان

بهار/ 1394‏

71

ولی کوزه گرکالجی

مروری بر دو اثر منتشر شده در بارۀ تحولات و جریانهای سیاسی جمهوری ارمنستان

بهار/ 1394‏

71

رابرت اف. ملسون / آرمینه آ. کاراپتیان

نژادکشی ارمنیان ‏

تابستان/  1394‏

72

شاهن هوسپیان

سرزمین آراتا در منابع سومری و آرارات در انجیل

تابستان/  1394‏

72

شاهن هوسپیان

آرامگاه پادشاهان اشکانی ارمنستان

پاییز/ 1394‏

73

آنی آزادیان / آرمن قازاریان

نگاهی به روابط فرهنگی ایران و ارمنستان

پاییز/ 1394‏

73

بهروز خان محمدی

کتیبههای اورارتویی در آذربایجان غربی

پاییز/ 1394‏

73

محمد رافعی

گذری کوتاه بر دیروز و امروز ارمنیان فریدن

پاییز/ 1394‏

73

ایساک یونانسیان

درگیری ارمنی ـ تاتاری و کشتارهای ارمنیان باکو (1905- 1906م)‏

پاییز/ 1394‏

73

ایساک یونانسیان

پاکسازی قومی و کشتار ارمنیان در جمهوری آذربایجان (1988 ـ1990م)

پاییز/ 1394‏

73

ادوارد هاروتونیان

سیری در کتاب فرمانروایان شاخ زرین

زمستان/ 1394

74

آرپی مانوکیان

مهاجرنشینهای ارمنی در ایران

زمستان/ 1394

74

دکتر هوهانس حق نظریان/

 ادوارد هاروتونیان

دیر استپانوس مقدس در گذر زمان

زمستان/ 1394

74

رافی آراکلیانس

آوانس خان ماسحیان(مساعد السلطنه) سیاستمدار تسبیحگردان ارمنی

زمستان/ 1394

74

نایری شاهمورادیان

مختصری بر تاریخچۀ مدارس ارمنیان تبریز

زمستان/ 1394

74

مترجم: آرا اوانسیان

تاریخچۀ بنیانگذاری دبیرستان مرکزی خلیفهگری ارامنۀ آذربایجان

زمستان/ 1394

74

دکتر علی مختاری ؛ دکتر سمانه مختاری

نگاهی به حضور ارمنیان در مشهد و نقش اقتصادی و فرهنگی آنان

زمستان/ 1394

74

نیکید میرزایانس

خاندان امیریان یا امیر(خان)یانس

بهار/  1395

75

دکتر کارن خانلری

منابع اسلامی در باب تعلق قراباغ به ارمنستان

بهار/  1395

75

رافی کورتوشیان / شاهن هوسپیان

تابلوهای راهنما در ترکیه چه چیزی را در مورد آثار ناریخی ارمنستان غربی پنهان میکنند

بهار/  1395

75

ایساک یونانسیان

نقش آلمان در نژادکشی ارمنیان

بهار/  1395

75

ایساک یونانسیان

ایران و نژادکشی ارمنیان

تابستان/  1395‏

76

رافی آراکلیانس

آرتساخ کجاست؟ قراباغ چیست؟ نگاهی گذرا به سه هزار سال از تاریخ

تابستان/  1395‏

76

 آرمینه آراکلیان

آرمین تئوفیل وگنر،

 انسانی مبارز و مدافع سختکوش حقوق بشر

تابستان/  1395‏

76

ترجمه: ادوارد هاروتونیان

وصیت نامۀ بیابان

تابستان/  1395‏

76

دکتر علی نوراللهی ؛ سارا علی لو

قومباستانشناختی گورنگارههای ارمنیان شرق زاگرس مرکزی

تابستان/  1395‏

76

دکتر هادی آجیلی؛ منیژه اخوان؛ مهدیه شادمانی

باز نگری بحران قراباغ و نقش جمهوری اسلامی ایران

تابستان/  1395‏

76

شاهن هوسپیان

سکههای حاکمان ارمنی کیلیکیه

 

 

‏57. یادنامه  ها

 

فصل/ سال

شماره پیمان

نویسنده/ مترجم

عنوان مقاله

پاییز/ 1387‏

45

آرلین وارطانیان

به یاد واروژان

زمستان/ 1388

50

شاهن هوسپیان

به یاد دکتر آرمن حق نظریان

پاییز/ 1389‏

53

آنوشیک ملکی

یک سال درفقدان  استاد هاراطون داویدیان

پاییز/ 1389‏

53

محمد باقر جلالی

در رثای پروفسور کارو لوکس

پاییز/ 1389‏

53

دکتر کارن خانلری

تلاشی برای ادای دین روح اندوهبار

زمستان/ 1389

54

ادوارد هاروتونیان ‏

شهیدان ارمنی جنگ تحمیلی

بهار/ 1390‏

55

شاهن هوسپیان

موزۀ یادبود نژادکشی ارمنیان

زمستان/ 1390

58

وارطان داودیان

باشگاه فرهنگی ورزشی آرارات در آستانۀ هفتاد سالگی

زمستان/ 1390

58

ادوارد هاروتونیان

باشگاه فرهنگی ورزشی آرارات دستاورد تلاش پیگیر نسلها

پاییز/ 1391‏

61

م. پ. جکتاجی

دوست من روبرت واهانیان

زمستان/ 1391

62

دکتر شهرام امیری

مصاحبهای که ناتمام ماند

بهار/  1393

67

ژانت لازاریان

شنیدههایی از زندهیاد مادرم

تابستان/  1393‏

68

مسعود عرفانیان

یاد مردم نیکونهاد، درگذشت بانوی فرهیخته، ژانت لازاریان

بهار/  1394

71

رافی آراکلیانس

نماد یادبود یکصدمین سالگرد نژادکشی ارمنیان به دست حاکمان عثمانی

بهار/  1394

71

رافی خاچاطوریان / رامین کریمیان

یک قرن سکوت

بهار/  1394

71

آرمیک نیکوقوسیان

نگاهی به سالروز یکصدمین سال نژادکشی ارمنیان در 24آوریل 1915م به دست حکومت عثمانی

بهار/  1394

71

روابط عمومی ﻣؤسسه ترجمه و تحقیق هور

مراسم یادبود یکصدمین سالگرد نژادکشی ارمنیان

پاییز/ 1394‏

73

واراند/  ادوارد هاروتونیان

صدسال درد و رنج خاندان ما

 

پی‌نوشت‌ها:

1- اوستا، مهریشت، «گزارش دکتر جلیل دوستخواه»، کردۀ 2 (تهران: مروارید، 1391‏)، ص 353.       

2-همان، کردۀ 33 ، ص 361. ‏

3-انسان جائز الخطاست .‏

    
نقل مطالب فصلنامۀ پیمان تنها پس از هماهنگی با مسئولان فصلنامه، با ذکر کامل منبع (به صورت لینک کامل و ذکر نام مؤلف) و بدون هرگونه دخل و تصرف میسر است.
Copyright © 2008-2014 Payman Cultural Quarterly Journal | Design and Developed by Narek Hartunian & Narbeh Bedrosian
تعداد بازدید: 6728