نشانی: تهران، خیابان استاد مطهری، خیابان فجر (جم سابق)، کوچه نظری، پلاک 4
کدپستی: 48161-15887
تلفن: 88814288
دورنگار: 88841448
پست الکترونیک:
info@paymanonline.com
نقل مطالب فصلنامۀ پیمان تنها پس از هماهنگی با مسئولان فصلنامه، با ذکر کامل منبع (به صورت لینک کامل و ذکر نام مؤلف) و بدون هرگونه دخل و تصرف میسر است.

ســرمقــاله


پیمانِ 20 ساله

فصلنامۀ پیمان پس از گذشت 22 سال از ‏تاریخ انتشار آخرین شمارۀ ماهنامۀ هور، ‏نخستین ماهنامۀ دو زبانۀ (فارسی ـ ارمنی) ‏ایرانیان ارمنی، در بهار 1375 خورشیدی ‏پا به عرصه نهاد و به خانوادۀ بزرگ رسانه های مکتوب ایران پیوست.‏

نیاز مبرم به گسترش تعامل فرهنگی میان دو ‏قوم پارس و ارمن و ایجاد و گسترش زمینه هایی برای تعمیق شناخت متقابل موجود در ‏نزد ایرانیان فارسی زبان و ارمنی زبانان ایرانی، جمعی از اندیشمندان و ‏فرهیختگان ارمنی پایتخت را بر آن داشت ‏تا به فکر ایجاد راهکاری در این خصوص ‏برآیند. ‏

سرانجام، بنیانگذاران راهکار را در ایجاد ‏و نشر رسانهای مکتوب یافتند که می بایست بار سنگین برقراری تعامل فرهنگی ‏میان ایرانیان مسلمان فارسیزبان و ‏ایرانیان مسیحی ارمنیزبان را بر دوش ‏کشد.‏

انتخاب نام برای نشریهای که قرار بود ‏بخش اعظمی از فلسفۀ وجودی خود را به گذشته، ‏حال و آیندۀ زندگی مشترک و مسالمت آمیز ‏اقوام پارس و ارمن اختصاص دهد، بیشک، ‏چالش بزرگی برای هیئت مؤسس آن بود. ‏چالشی که درنهایت منجربه انتخاب کلمۀ پیمان ‏برای نام نشریه شد. ‏

واژۀ پیمان، با اندکی تفاوت در تلفظ، در ‏زبان ارمنی نیز همانند زبان فارسی به ‏معنای میثاق و قول و قرار برای همکاری و ‏همیاری است. مفهوم این واژه، که تطابقی ‏کامل با اندیشه و باورهای بنیانگذاران ‏نشریه دارد، از آغاز تا به امروز ‏سرلوحۀ فعالیتهای نشریه و شاخص راستین ‏هویت آن و روشنگر مسیر آیندۀ آن بوده ‏است. ‏

‏ ‏پایهگـذاران نشریـه در گام نخـست دکتر ‏لئـون داویـدیان را به منزلـۀ صاحب امتیاز ‏و مدیرمسئول فصلنامه برگزیدند. مرحوم ‏داویدیان از بدو تاریخ اخذ امتیاز نشر ‏تا هنگام وقوع سانحۀ تلخ هوایی در ‏آسمان دشت قزوین در 1387خورشیدی همۀ ‏توان خود رابرای راهاندازی این نشریۀ نوپا ‏به کار گرفت. پس از وی، مهندس وارتان ‏وارطانیان، نمایندۀ چهار دورۀ مجلس شورای ‏اسلامی، به سمت صاحب امتیاز و مدیر مسئول ‏فصلنامه منصوب شد. ‏

اینک، در آستانۀ بیست و یکمین سال ‏فعالیت، پیمان تاریخ پرباری را،‏مشتمل ‏بر انتشار 77 شماره، پشت سر نهاده و به ‏انباشتن توشهای از آشناییها، روابط و ‏دوستیها با فرهیختگان فارسیزبان و ‏اندیشمندان ارمنیزبانی، که از قضا همه ‏ایرانیاند، به خود میبالد. ‏

فحوای پیامهای دریافت شدهای که ‏مخاطبان پیمان به مناسبت بیستمین سالگرد ‏انتشار آن نگاشتهاند و شماری از آنها ‏نیز صفحات این شماره را مزین ساخته، ‏گویای موفقیت مجموعۀ  پیمان است. ‏

‏ ‏اعضای هیئت تحریریه و اغلب دست اندرکاران فصلنامه تمام توان فکری و ‏قدرت قلم خود را بدون هرگونه چشمداشت ‏مالی به خدمت نشریه درآوردهاند. عشق ‏آنان به فرهنگ و ادب و ارزشمندی کارشان ‏در تلاش برای پایهگذاری تعامل فرهنگی ‏میان دو قوم کهن پارس و ارمن و مماشات ‏اجتماعی میان آنان سبب شد تا شورای ‏خلیفه گری ارمنیان، بالاترین مرجع اداری ‏ارمنیان پایتخت، هزینههای چاپ و ‏انتشار فصلنامه را تماماً متقبل شود و از ‏آغاز انتشار آن به تشویق و حمایت از ‏خانوادۀ  پیمان پردازد.‏

گروه پیمانیان، از بدو تأسیس تاكنون، ‏به رغم فراز و فرودهایی كه شاید در مسیر ‏هر نشریه و نهادی ایجاد شود، همواره برآن ‏بوده كه خللی در انتشار منظم نشریه ‏ایجاد نشود و سالانه چهار شماره، به صورت ‏فصلنامه، انتشار یابد. همیاری چاپخانۀ ‏آلیک در کار چاپ و ارتقای کمی و کیفی ‏فصلنامه، حمایت مؤسسۀ ترجمه و تحقیق هور از ‏نشریه با اختصاص تمامی امکانات مؤسسه و ‏از همه مهمتر همکاری و هم اندیشی بی شائبۀ صاحب قلمان و فرهیختگان فارسی زبان جامعۀ ادبی ایران  پیمان را به ‏منبعی پر بار و مستند برای دانش پژوهان و ‏محققان فرهیخته بدل ساخته. این همه سبب ‏شده تا این تنها فصلنامۀ فارسیزبان ارمنیان ایران و جهان نقش خود را ‏در گسترش مشترکات اجتماعی ـ فرهنگی دو قوم ‏پارس و ارمن و ایجاد زمینهای گستردهتر ‏برای همزیستی مسالمتآمیز ملتها به ‏درستی ایفا کند.‏‏  
نقل مطالب فصلنامۀ پیمان تنها پس از هماهنگی با مسئولان فصلنامه، با ذکر کامل منبع (به صورت لینک کامل و ذکر نام مؤلف) و بدون هرگونه دخل و تصرف میسر است.
Copyright © 2008-2014 Payman Cultural Quarterly Journal | Design and Developed by Narek Hartunian & Narbeh Bedrosian
تعداد بازدید: 6845