نشانی: تهران، خیابان استاد مطهری، خیابان فجر (جم سابق)، کوچه نظری، پلاک 4
کدپستی: 48161-15887
تلفن: 88814288
دورنگار: 88841448
پست الکترونیک:
info@paymanonline.com
نقل مطالب فصلنامۀ پیمان تنها پس از هماهنگی با مسئولان فصلنامه، با ذکر کامل منبع (به صورت لینک کامل و ذکر نام مؤلف) و بدون هرگونه دخل و تصرف میسر است.

فصلنامه فرهنگی پیمان - شماره 79 - سال بیست و یکم - بهار 1396

آنچه در این شماره می خوانید:
●  ســرمقــاله
●  دراخـت، خونـک و میـورُن در فرهنگ دینی ارمنی
●  ‏معماری در سیاست و سیاست در معماری‏ اقلیت  های مذهبی و بحث معماری نوگرا در ایران قرن بیستم
●  بازتاب نژادكشی ارمنیان در مطبوعات امریكا
●  نـژادکـشی ارمـنیـان به روایت شاهدان عینی
●  نقش انگلستان در نژادکشی ارمنیان‏
●  بحثی دربارۀ مناقشۀ قرا باغ (آرتساخ) ‏
●  گفت و گو با دکتر وارطان وسکانیان رئیس کرسی ایران شناسی دانشگاه دولتی ایروان
●  نقد و بررسی کتاب پیدایش جمهوری آذربایجان
●  مروری بر دو کتاب •نســل  کـشی ارمـنـیـان ریشه  ها و پیامدها‏ (1915ـ1923م)‏ •مــسـألــۀ آرتـســاخ قـرابـاغ(مـجـموعـه مقـالات)
●  دو دیدگاه و دو پایان ناهمگون بر یک داستان کوتاه بررسی تطبیقی داستان های گرداب اثر صادق هدایت و شکنجه اثر شین پرتو به یاد شصت و ششمین سالگرد خاموشی نویسندۀ بزرگ، صادق هدایت
●  هوانـس گریگـوریان و اشعـاری چـند از او
●  درخت توت صورتی
●  آبنـبات  های بابا عِـمران
●  نگاهی به دو کلیسای تاریخی شهرستان خوی‏ کلیسای قریس و کلیسای فنایی
●  مراسم یادبود صد و دومین سالگرد نژادکشی ارمنیان
●  بـا خـواننـدگان ...

فصلنامه فرهنگی پیمان - شماره 78 - سال بیستم - زمستان 1395

آنچه در این شماره می خوانید:
●  سرمقاله
●  معرفی و بررسی سندی نویافته از حـزب داشناکسوتیـون
●  ارمنیان، یپرم، انقلاب مشروطه
●  ارمنیـان و نهـضت مشروطـۀ ایران به روایت اسناد، یادداشت ها و خاطرات
●  چگونگی آغاز همکاری ارمنیان بـا نـهضت مـشروطیت بـه قـلم میکائل واراندیان
●  همـکاری ارمـنیـان بـا مشروطه خواهان ایرانی از نگاه هراچیک سیمونیان
●  كِری، مبارز راه آزادی و یار و هم رزم یپرم خان
●  نیكول دومان در تبریز و جنـگل چـوبـه دارها
●  یپــرم نخستین شرح  حال تفصیلی چهرۀ برجستۀ انقلاب مشروطه
●  ارامـنه‎ ‎و انقـلاب‎ ‎مشروطـۀ‎ ‎ایـران ‏دانشنامـۀ کوچک ارمنیـان و انقلاب مشروطـه
●  یقیکیان و نقش او در تحولات سیاسـی و اجتـماعی ایـران
●  آراوُد ترجمان مشروطه خواهان ارمنی تبریز
●  آودیـس آهـارونیـان و مبارزات آزادی  خواهانۀ ملت ارمن ‏
●  اوضاع جهان در سال های جنبـش مشروطـۀ ایـران
●  آلبوم تصاویر نهضت مشروطیت ایران و ارمنیان

فصلنامه فرهنگی پیمان - شماره 77 - سال بیستم - پائیز 1395

آنچه در این شماره می خوانید:
●  ســرمقــاله
●  بیست سالی که گذشت ‏
●  پیام  های دریافت شده از خوانندگان و همراهان، بـه مناسبت بیـستمـین ‏سال انتشار فصلنامۀ پیمان
●  راه دشواری که پیمان پیمود
●  بـرآمـد ز البـرز تابنـده هــور: هور، نخستین ماهنامۀ دو‎ ‎زبانۀ‎ ‎‏ فارسی ـ ارمنی
●  کمربند مقدس ایران و ارمنستان
●  وام واژه های ایرانی در گنجینۀ واژه های دینی گویش های ارمنی
●  واژه های ایرانی میانۀ غربی در کلیسای ارمنیان
●  هامــو واسیـلیــان ‏پژوهشگر، مؤلف و ناشر کتاب های اطلاع رسانی و کتاب شناسی ارمنیان و ایرانیان ارمنی
●  پرفسور مـانوئل بربریان چهره ای ماندگار در لرزه شناسی زمین لرزه ها و دانش زمینساخت در ایران
●  بارون كنستانتن مورادگئا دوسون
●  اِدمـان (ادیـک) آیوازیـان نخستیـن نقـاش ایرانی عضـو مؤسسۀ نقاشان سلطنتی انگلستان
●  رنگ های سرزمین مادری ام ‏نمایشگاه آثار نقاشی و معماری داخلی اِدمان آیوازیان در فرهنگسرای ‏نیاوران
●  اندیشه های نقاش نور و سایه و رنگ گفت و گو با اِدمان آیوازیان و خانم زهرا راد
●  یادی از شاهیـن سرکیسیـان ‏
●  رونمایی از مجموعۀ روزنۀ آبی نکـوداشت شاهین سرکیـسیـان پایـه گـذار تئـأتـر نـوین ایـران
●  سیری در کتاب ارامنۀ جلفای نو در عصر صفویه‏
●  سکـه های خلفای عرب ضرب شده در ارمنستان

فصلنامه فرهنگی پیمان - شماره 73 - سال نوزدهم - پائیز 1394

آنچه در این شماره می خوانید:
●  ســرمقــاله
●  نگاهی به روابط فرهنگی ایران و ارمنستان ‏
●  آراکل داوریژتسی(تبریزی)‏
●  كتیبه های اورارتویی در آذربایجان غربی
●  گــذری کوتـاه بـر دیروز و امروز ارمنیان فریدن
●  درگیری ارمنی ـ تاتاری و کشتارهای ارمنیان باکو ‏(1905 ـ 1906م)‏
●  پاک سازی قومی و کشتار ارمنیان در جمهوری آذربایجان ‏(1988ـ1990م)
●  آرِگ مگردیچیان چهره ای ماندگار در عرصۀ مهندسی ایران
●  آشنایی با هایک میرزایانس از پیشگامان علم حشره شناسی در ایران
●  ماندگاری و کیفیت کلید موفقیت یک گروه کر گفت و گو با مهدی قاسمی، رهبر گروه کر شهر تهران
●  واراند شاعر ارمنی گوی ایرانی با چهل و پنج سال فعالیت ادبی
●  لُرِتا و شهد نمایش
●  سیــری در کتــاب فرمانروایان شاخ زرین به بهانۀ انتشار ترجمۀ ارمنی آن
●  آربی اُوانسیان در نشستی دوستانه با خوانندگان کتاب تئاتر و سینمای آربی اُوانسیان‏ از ورای نوشته ها، گفتگوها و عکس ها

فصلنامه فرهنگی پیمان - شماره 72 - سال نوزدهم - تابستان 1394

آنچه در این شماره می خوانید:
●  ســرمقــاله
●  سرزمین آراتا در منابع سومری و آرارت در انجیل
●  ارمـنیـان در مصـر
●  ارمنیان در گرجستان
●  سفرنامۀ تفلیس
●  خانۀ تاریخی سیمون گـزارشی اجمالـی از ‏مـرمت و بازسـازی ‏مرکـز اجتماعی ـ فرهنگی پیشین ارمنیان در جلفای اصفهان
●  قبرستان ارمنیان رشت، تاریخچۀ جوش و خروش نسل های گذشت
●  معرفی و تحلیل گورستان های ارمنیـان شهرستـان خـمین
●  جانشینی نمادها در گسترۀ زمان: تبـرک انگـور در نـزد ارمنیـان
●  تبیین جایگاه میناس، نقاش ارمنی، در تـاریـخ نقـاشـی ایـران
●  مـزرعـۀ قـِه قـو
●  دربارۀ داستان مزرعۀ قِه قو
●  بعد از آن مرداد گران
●  نقـد و بررسـی کتــاب دو شاهکار ادبیات جهان: رومئو و ژولیتِ ویلیام شکسپیر و لیلی و مجنونِ نظامی گنجوی، اثر علی اصغر حکمت
●  سیـری بر کتـاب سوق و اسکان ارمنیان در اسناد عثمانی (1878 ـ 1920م)
●  آرامگاه پادشاهان اشکانی ارمنستان
●  نـگاهـی بـه کلیسـای تـاریخـی صلیب مقدس روستای مهلذان ‏خوی
●  گزارش لایه برداری و مطالعۀ نقش های دیواری کلیسای تاریخی ‏هفتوان سلماس

9 8 7 6 5 4 3 2 1 بعدینقل مطالب فصلنامۀ پیمان تنها پس از هماهنگی با مسئولان فصلنامه، با ذکر کامل منبع (به صورت لینک کامل و ذکر نام مؤلف) و بدون هرگونه دخل و تصرف میسر است.
Copyright © 2008-2014 Payman Cultural Quarterly Journal | Design and Developed by Narek Hartunian & Narbeh Bedrosian
تعداد بازدید: 23265